Bibliografie díla Františka Bartoše

Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací | PDF dokument

Ediční poznámka

Níže uvedený soupis je elektronickou verzí díla PhDr. Anny Devátové a PhDr. Karla Pavlištíka Bibliografie díla Františka Bartoše (1997), do které jsou doplněny záznamy děl vydaných po uzávěrce tišteného vydání bibliografie. V soupisu je zachováno tematické členění i číslování záznamů. Nově doplněné záznamy jsou označeny číslem předcházejícího záznamu a písmenem (např. po 79 je 79a). Číslování bylo zachováno mj. kvůli odkazům z tabulkového životopisu do této bibliografie.

Formát a struktura citací jsou zachovány ve stejné podobě, jako v tištěném vydání. U monografií jsou uvedeny odkazy na záznam díla v Souborném katalogu České republiky - Záznam v SK ČR a v katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše - Záznam v KKFB, pokud jsou v něm dostupné. Je-li k dispozici i digitalizovaný plný text, vede na něj odkaz přímo z názvu v citaci, případně z ikony Národní ústav lidové kultury.


1 Jazykověda a dialektologie | 2 Národopis | 2.1 Souhrnné práce | 2.2 Zaměstnání | 2.3 Výroční obyčeje | 2.4 Život v obci | 2.5 Rodinný život | 2.6 Pověrečné představy a léčení | 3 Folkloristika | 3.1 Lidová próza | 3.2 Lidové divadlo | 3.3 Dětský folklor | 3.4 O lidové písni a hudbě | 3.5 Kramářské písně | 3.6 Písňové sbírky, zpěvníky, antologie | 3.7 Přísloví, pořekadla, pranostika | 4 Pedagogika | 4.1 Souhrnné práce | 4.2 Školní četba | 4.3 Články | 5 Ostatní | 5.1 Recenze | Poznámky k některým pracím Františka Bartoše | Seznam neověřených prací Františka Bartoše | Značky a pseudonymy Františka Bartoše | Seznam excerpovaných časopisů, novin, sborníků, ročenek a školních programů | Zkratky | Úvod k tištěnému vydání


1 Jazykověda a dialektologie

1 J. N.: „Boemisch“ nebo „čechisch“. Obzor, 22, 1899, s. 47.

2 Brousek. Komenský, 2, 1874, s. 180-182.

3 F. B.: Brousek. (O některých slovech cizopasných. II. Výprava na cočky.) Obzor, 1, 1878, s. 62-63, 78-79, 126, 172-173, 188-189.

4 F. B.: Cizí slova. Obzor, 21, 1898, s. 207-208.

5 F. B.: Česká hodinka. Obzor, 10, 1887, s. 46, 63, 79, 95, 110-111, 141-142, 156-157, 174-175, 189, 206, 228, 301-302, 318-319.

6 F. B.: Česká hodinka. Obzor, 11, 1888, s. 28, 46, 63, 79, 93-94, 110-111, 126, 141-142, 157, 175, 190-191, 205, 227, 247-248, 285, 302, 334-335.

7 České hodinky. (Úvod. I. Jméno podstatné. II. Číslo. III. Jméno přídavné. IV. O číslovkách. V. O náměstkách. VI. O příslovcích a spojkách. VII. O záporu. VIII. O chybném zaměňování předložek. IX. Jména podstatná předložkami. X. Zbytečné opisování předložek. XI. Odlučné předpony německé.) Komenský, 27, 1899, s. 433-437, 449-451, 469-472, 485-488, 505-508, 516-519, 599-601, 618-620, 635-636, 648-650, 664-665, 684-685, 695-696, 730-731, 743-745.

8 České hodinky. (XII. Ukázka nečeské fraseologie. XIII. Německá úslovná jména podstatná. XIV. Německá úslovná jména přídavná. XV. Slova souznačná - synonyma. XVI. Přídavná jména souznačná. XVII. Slovesa souznačná. XVIII. Rozlišování významu podvojných tvarů týchž původně slov - differencování. XIX. O některých nepěkných vlastnostech slohu: 1. Plichtění slov. 2. Plichtění vazeb. 3. Plichtění obrazů. 4. Jednotvárnost. 5. Tautologie - zbytečné opakování. 6. Rozvláčnost. 7. Nejasnost, neúplnost výrazu. 8. Triviálnost. XX. O slovesech předponových. XXI. O slovesech příčinných. XXII. O časích slovesních. XXIII. O infinitivě a podstatných jménech slovesních.) Komenský, 28, 1900, s. 6-8, 21-23, 36-38, 52-54, 68-70, 83-85, 100-102, 116-117, 132-133, 150-152, 163-164, 211-213, 227-229, 244-246, 260-261, 275-277, 308-309, 324-325, 344-345, 355-357, 371-372, 469-470, 487-488, 500-501, 519.


9 Dialektický slovník moravský. [1.] vyd. Praha, Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1906. 566 s., vyobr. v textu.


10 Dialektologie moravská. První díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. [1.] vyd. Brno, Matice Moravská 1886. IV, 374 s.


11 Dialektologie moravská. Druhý díl. Nářečí hanácké a české. [1.] vyd. Brno, Matice Moravská 1895. VIII, 521 s.

12 Drobné příhody z potulek filologických. Obzor, 7, 1884, s. 2-5.


13 Einige Bemerkungen zur böhmischen Syntax. (I. Instrumental des Raumes. II.-IV.) Programm des k. k. ersten (kath.) Staatsgymnasiums in Teschen. Teschen 1869, s. 22-27.

14 F. B.: „Chyba lávky“. Obzor, 22, 1899, s. 142-143.

15 Jak bychom mohli i měli těžiti z neporušené řeči lidu ve prospěch jazyka spisovného. ČMM, 5, 1873, s. 62-74.

16 Jakou zkázu béře náš druhdy přesný, správný i určitý jazyk skrze novináře a mladší spisovatele české. ČMM, 3, 1871, s. 84-92.

17 Malá ukázka prostonárodní fraseologie hledíc zvláště ke konkretnosti našeho jazyka. Komenský, 9, 1881, s. 401-404.

18 Něco o českých verbáliích na „ství, ání, ení“. Komenský, 1, 1873, s. 148-150.

19 Některé drobnosti o adjektivech. Komenský, 2, 1874, s. 56-57.


20 O českém dativě prostém i předložkovém. (I. O dativě směrovém. II. O dativě předmětu nepřímého. III. O dativě předmětu dotčeného. IV. Dativ účelný. V. Dva dativy. O dativě předložkovém.) Program c. k. vyššího gymnasia slovanského v Brně na konci školního roku 1876-77. Brno 1877, s. 3-26.

21 O činném příčestí času minulého. Komenský, 2, 1874, s. 275-277.

22 O ellipsi. (I. O ellipsi nominalné. II. O ellipsi verbalné.) Komenský, 3, 1875, s. 275-278, 305-308.

23 O genitivě závislém na časoslovech. (Úvod. I. Genitiv odluky. II. Genitiv příluky - dosahu a cíle. III. Genitiv dělivý. IV. Genitiv záporný. V. Genitiv příčiny.) ČMM, 4, 1872, s. 1-42.

24 O genitivě závislém na časoslovech. (Úvod. I. Genitiv odluky. II. Genitiv příluky - dosahu a cíle. III. Genitiv dělivý. IV. Genitiv záporný. V. Genitiv příčiny.) [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1872, 42 s.

25 O infinitivě. Na základě řecké mluvnice Niederlovy pojednává F. Bartoš. Komenský, 2, 1874, s. 605-609, 624-628, 658-662, 672-675, 687-690.

26 O instrumentale hmoty. Příspěvek k české skladbě. (I. Instrumental hmoty vnější klade se; II. Instrumental hmoty vniterné.) ČMM, 1, 1869, s. 184-198.


27 O instrumentále. (I. Instrumentál spůsoby nominálné. II. Instrumentál jakosti. III. Instrumentál spůsoby verbalné. IV. Instrumentál hmoty. V. Instrumentál prostředku a nástroje. VI. Instrumentál ceny. VI. Instrumentál míry. VIII. Instrumentál příčiny. IX. Instrumentál vztahu. X. Instrumentál prostoru. XI. Instrumentál času. XII. Dva instrumentály závislé na jednom časoslově.) [1.] vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1874, 92 s.

28 O kondicionale. Komenský, 2, 1874, s. 372-374, 385-389, 402-405.

29 O našich jménech vlastních. (S hlediska hlavně vlasteneckého.) (I. O jménech křestních. II. O příjmeních. III. O jménech místních.) Hlídka, 1(13) 1896, s. 32-38, 103-115, 181-188.

30 O některých novotách v řeči naší od nedávna zbytečně a bez potřeby zaváděných. Komenský, 10, 1882, s. 177-180, 196-199.

31 O některých případech záporu nadbytečného. ČMM, 17, 1893, s. 199-202.

32 O některých stránkách obrazné konkretnosti a jadrné stručnosti našeho jazyka. Obzor, 14, 1891, s. 17-18, 33-34, 49-50, 69-70.

33 O některých způsobech české attrakce čili assimilace syntaktické. LFP, 2, 1875, s. 120-126.

34 O některých zvláštnostech pádů předložkových a jak proti nim často chybujeme. Komenský, 9, 1881, s. 5-8.

35 O nynějším úpadku našeho jazyka. Obzor, 10, 1887, s. 17-20.

36 O pádech předložkových jakožto částech věty. (Úvod. I. O předložkových pádech místních. II. O předložkových pádech časových. III. O předložkových pádech způsobových. IV. O předložkových pádech příčinných.) Komenský, 9, 1881, s. 686-691, 700-703.

37 O předložce do a z. LFP, 2, 1875, s. 141-153.

38 O předložce o, ob. Komenský, 3, 1875, s. 132-133, 148-150, 177-179, 196-199.

39 O předložce po. LFP, 3, 1876, s. 148-156.

40 O předložce „od“. Komenský, 2, 1874, s. 67-68, 100-102, 118-120, 131-133.

41 O předložkách složených. Komenský, 3, 1875, s. 337-338.

42 O předložkách v, nad, pod, před. LFP, 4, 1877, s. 102-105, 225-239.

43 O předložkách za a na. LFP, 2, 1875, s. 287-304.

44 O předložkách za, na. LFP, 3, 1876, s. 143-148.

45 O slovesech předponových. (I. O významě předpon vzhledem k jakosti děje. II. O významě předpon vzhledem ku směru děje. III. O významě předpon vzhledem k trvání děje. IV. O významě předpon vzhledem k podmětu konajícímu a předmětu dějem zasaženému.) Komenský, 9, 1881, s. 635-637, 651-653.

46 O stálých epithetech (epitheta ornantia). Komenský, 2, 1874, s. 21-22.

47 O významě a správném užívání přechodníků. Na základě řecké mluvnice Niederlovy pojednává. Fr. Bartoš. Komenský, 2, 1874, s. 723-724, 738-740, 751-754, 771-773, 784-786.

48 O zbytečném titulkování (Otisk z Obzoru.) VČP, 8, 1901.

49 Odpověď na otázku: Správno-li říkati „sděliti něco s někým“ nebo „někomu“? Komenský, 9, 1881, s. 127.

50 Otázky a odpovědi. (Krbec. Ouvarová polívka. Příčnice. Klínec. Příhrádek.) ČL, 22, 1913, s. 153, 154, 207, 256.

51 Otčenáš a Zdrávas. Obzor, 20, 1897, s. 303.

52 Poznámka ke článku „Jak psáti adjektiva od vlastních jmen odvozená“. Komenský, 13, 1885, s. 278-279.

53 Průprava k nauce o větě jednoduché. Komenský, 10, 1882, s. 5-6, 22-23.

54 Příspěvky k české skladbě. (I. O genitivě miry. 2. O akkusativě kolikosti. 3. O vazbě dle smyslu - constructio ad synesin. 4. Infinitiv časoslov přechodných, jest-li závislý na časoslově, jménu podstatném neb přídavném, které se s genitivem neb dativem pojí, nemá předmětu svého v akkusativě, nýbrž v tom pádu, jehož slovo řídící žádá. 5. Genitiv závislý na pádu předložkovém spodobňuje se druhdy tomuto:) ČMM, 2, 1870, s. 117-123.


55 Příspěvky k české skladbě. (I. O genitivě závislém na substantivech. Genitiv souluky. II. O náhra-dě genitivu adjektivem. III. O genitivě porovnávacím.) Program c. k. vyššího gymnasia slovanského v Brně na konci školního roku 1872-73. Brno 1873, s. 3-32.

56 Příspěvky k české slohovědě prozaické i básnické. (I. Podvojnosť výrazů synonymních. II. Podvojnosť výrazů opačných - protiv. III. Podvojnosť výrazů souvztažných - korrelativných. IV. Podvojnost výrazů totožných. II. O spůsobě etymologické.) Komenský, 1, 1873, s. 308-310, 322-325, 370-372.

57 F. B.: Skloňovati či neskloňovati slova kilo a deka? Komenský, 28, 1900, s. 699.

58 Slova, jimiž se vyjadřují vněmy různých smyslů. ČL, 11, 1902, s. 209-210.

59 Slovo o broušení jazyka českého. Paedagogium, 2, 1880, s. 389-400, 443-452.

60 Staročeský adverbialný výraz „všeho“. Hlídka, 22, 1905, s. 135-136.


61 Über die modale Bedeutung des böhmischen Instrumentals. (I. Nominale Modalität. II. Instrumental der verbalen Modalität.) Programm des k. k. katholischen gymnasiums in Teschen. Teschen 1868, s. 18-36.

62 Ukázky našeho nynějšího jazyka spisovného. (Úvod. I. Starožitnosti mluvnické. II. Doslovné překlady z němčiny. III. Odlučné předpony německé. IV. O předložkách. V. O slovese. VI. Pády prosté. VII. Číslo. VIII. Věty bezpodmětné. IX. Příslovce za jména přídavná.) Obzor, 20, 1897, s. 2-5, 30-31, 46-47, 62, 79, 94-95, 125-126, 142, 157-158, 206-207, 247, 303.

63 Ukázky našeho nynějšího jazyka spisovného. (I. Slova ve větě neskloňovaná nebo chybně skloňovaná. II. Chybné novotvary jmen přídavných. III. Slovník a frazeologie. Jména přídavná. IV. Příslovce místo doplňkových adjektiv. V. Číslovky. VI. Předložky.) VČP, 12, 1905, s. 35-37, 93-98, 327-331.

64 Ukázky z Bartošova Slovníku dialektického. (I. Jména přídavná. II. Akkusativ s infinitivem v řeči lidové. III. Předložka od s genitivem určuje: IV. moct, moci.) Komenský, 32, 1904, s. 538-539, 557-558.

65 Ukázky z věcného slovníka dialektů moravských. (I. Pole a polní práce. 2. Obilí. 3. Píce, obrok. 4. Plevel v obilí. 5. Náběl. 6. Domácí zvířata. 7. Žúžel. 8. Hmyz. 9. Jak se volá na zvířata. 10. Lichotná jména zvířat. 11. Hlasy zvířat. 12. Špižírny. 13. Nádobí. 14. Oruží, řád, řezivo, uťatí. 15. Ožehy. 16. Plachty. 17. Správa na prádlo.) Komenský, 13, 1885, s. 4-8, 39-42, 102-105, 134-138, 292-294.

66 Z valašského nářečí. (Ukázky z valašského nářečí, jak je ve výrazech zachytil Frant. Bartoš v „Dialektickém slovníku moravském“, 1906.) MZ, 6, 1936-1937, č. 7, s. [160].


67 Z valašského nářečí. (Ukázky z valašského nářečí, tak jak je ve výrazech zachytil Fr. Bartoš v „Dialektickém slovníku moravském“, 1906.) Památce Františka Bartoše. (1837-1937 František Bartoš.) Zlín [1937], s. 56-57, il. J. Kobzáň.

68 Zbytečné starosti. Komenský, 9, 1881, s. 243-244.

69 F. B.: Zbytečné titulkování. Obzor, 22, 1899, s. 125.


2 Národopis

2.1 Souhrnné práce


70 Deset rozprav lidopisných. (I. Slovanští kmenové moravští. II. Příspěvky k charakteristice našeho lidu. III. Některé zprávy o skřítku dle dosavadních názorů lidu moravského. IV. Divé ženy dle dosavadních pověr lidu moravského. V. Duše dle názorův a představ lidových. VI. Těhotenství a kout dle obyčejův a pověr lidu moravského. VII. Smrt a pohřeb dle zvyků, názorů a pověr lidu moravského. VIII. Hospodářství na starém gruntě moravském. IX. Dvě moravské pověsti o císaři Josefu a o Ječmínkovi. X. Bratři Josef a František Vojtěchové, rektořI Zlinští.) [1.] vyd. Olomouc, R. Promberger 1906. 83 s.

71 Hanák a Slovák. Z rozpravy o moravských písních lidových. Obzor, 12, 1889, s. 193-194.


72 Hanák a Slovák. (Obzor, 12, ročník 1889. Z rozpravy o Moravských písních lidových podává Fr. Bartoš.) Památce Františka Bartoše. (1837-1937 František Bartoš.) Zlín [1937], s. 58-61, il. J. Kobzáň.

73 Kapitola z prostonárodní geografie a ethnografie moravské. Osvěta, 15, 1885, 1. díl, s. 29-35.


74 Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. (I. Bývalé panství Zlinské. II. Moravské Valašsko, kraj i lid.) [1.] vyd. Velké Meziříčí, J. F. Šašek 1883. 244 s.


74a Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. Svazek prvý. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy 2003. 244 s. [Faksimile vyd. Velké Meziříčí, J. F. Šašek 1883.]


75 Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. Sv. II. (III. Podluží a Podlužáci. IV. Moravští Kopaničáři. V. O naší poezii kramářské. VI. Tři filologické „humoresky“.) [1.] vyd. Velké Meziříčí, J. F. Šašek 1885. 337 s.


75a Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. Svazek druhý. (III. Podluží a Podlužáci. IV. Moravští Kopaničáři. V. O naší poezii kramářské. VI. Tři filologické „humoresky“.) Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy 2003. 337 s. [Faksimile vyd. Velké Meziříčí, J. F. Šašek 1885.]


76 Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. Sv. I. (I. Ze života lidu moravského na bývalém panství Zlinském. II. Moravské Valašsko, kraj i lid.) 2. vyd. Velké Meziříčí, J. F. Šašek 1891. 257 s.

77 BARTOŠ, Fr. - MAŠÍČEK, C.: Líšeň. Obrázky lidopisné,... (I. Osada. Příbytky. II. Živnosti. III. Cizí obchodníci a živnostníci do Líšně za výživou přicházející. IV. Kroj. V. Strava. VI. Domácí lékařství. VII. Císařské hody. VIII. Svatba. IX. Děti. X. Povaha líšeňského lidu.) ČMM, 26, 1902, s. 1-30, 105-126, 226-237, 431-452.


78 BARTOŠ, Fr. - MAŠÍČEK, C.: Líšeň. Obrázky lidopisné. Zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské roč. 26. [1.] vyd. Brno, nákl. vlastním 1902. 85 s.


79 Morava. II. Národopis. Ottův slovník naučný, Praha, J. Otto 1901, 17. díl, s. 640-644.


79a Morava. II. Národopis. Ottův slovník naučný, Praha, Sdružení pro Ottův slovník naučný Paseka/Argo 1999, 17. díl, s. 640-644. [Faksimile vyd. Praha, J. Otto 1901.]

80 Moravské Valašsko, kraj i lid. Osvěta, 10, 1880, s. 369-386, 449-464.


81 Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. (I. Výroční obyčeje, slavnosti a zába-vy. II. Prostonárodní kalendář. III. O pozdravech a jiných uctivostech a zdvořilostech lidu moravské-ho. IV. Starý Vincura. V. Několik slov o národním kroji. VI. Chléb v názorech, obyčejích a pověrách našeho lidu. VII. Lidé vědomci. VIII. O domácím léčení lidu moravského. IX. Pověry a zvyky lidu moravského při hospodářství. X. Drobné pověry lidu moravského.) [1.] vyd. Telč, E. Šolc 1892. 328 s.


81a Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy 2006. 328 s. [Faksimile vyd. Telč, E. Šolc 1892.]

82 Moravští Kopaničáři. Ethnografický obrázek z jihovýchodní Moravy. (I. Úvod. Dědiny. Cha-lupy. Rodina. Polní hospodářství a jiné živnosti. Strava. Kroj. II. Nářečí. III. Rok církevní. Svatba. Kout, křest a úvod. Pověry v hospodářství polním i domácím. Čítání. Nemoci. Bosorky a bohyně. Zpěv a tanec. Rozdíly. Líc i rub.) Osvěta, 14, 1884, 1. díl, s. 46-60, 149-158, 232-243.

83 O nynějším hmotném úpadku našeho lidu a některých jeho příčinách. Obzor, 25, 1902, s. 17-19, 34-37, 52-54.


84 Panství Zlinské. Hranice národopisné. (Lid a národ.) Památce Františka Bartoše. (1837-1937 František Bartoš.) Zlín [1937], s. 51-55, il. J. Kobzáň.

85 Poduží a Podužáci. Ethnografický obrázek z jižní Moravy. (vč. Zvukosloví). Obzor, 6, 1883, s. 113-117, 129-133, 145-148, 161-164.

86 Poduží a Podužáci. (Povaha lidu. Hudba, tanec a zpěv. Vyšívání. Chlapci. Podužáci mezi sebou.) Obzor, 7, 1884, s. 273-277, 292-295; notace a vyobr. v textu.

87 Příspěvky k charakteristice našeho lidu. (Úvod. 1. Dětský věk života lidového. 2. Zbožnost. 3. Pracovitost. 4. Dobrodějnost. 5. Družnost. 6. Poctivost. 7. Mravopočestnost. 8. Lid a příroda.) Obzor, 28, 1905, s. 1-4, 17-20, 35-37, 51-53, 65-67, 83-86, 97-98, 117-118, 129-130.


88 Volksleben der Slaven. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Mähren und Schlesien. Wien 1897, s. 177-220, vyobr., not. záznamy písní s texty.

89 Z duchovní dílny našeho lidu. Osvěta, 11, 1881, 1. díl, s. 556-565; 2. díl, s. 735-749, 934-945, 1087-1100.

90 Z lidopisných sbírek. (Špírek. - Letovice. Můra. - Od Brna. Divoženky. - Letovice. Hastrmani. I. II. - Fryšták u Holešova. Hastrmani. III. - Od Brna. Světlonoši. Poledníček. I. - Letovice. Poledníček. II. - Od Brna. Klekanica. Od Brna. Paní Hachla. - Od Vyškova. Divný rak. - Od Vyškova. Poklady. - Od Vyškova. Poklady ve Fryštackých horách. - Fryšták u Holešova. Podzemní chodba z Trnavy do Prahy. - Fryšták u Holešova. Sv. Mikuláš. - Letovice. Sv. Jana Křtitele. - Letovice. Jaščérka. - Pověsť z Hodslavic. Trhání zubů. - Podřečím brezovským. Vo dobro. - Pohádka z Olešné u Blanska.) ČL, 11, 1902, s. 118-119, 170-171, 223-224, 270-271, 325-327, 410-416.

91 Ze života lidu moravského. (I. Úvod. Panství Zlinské. Dědiny. Chalupy. Polní hospodářství. Ovoce. Včely. Přírodopis lidu. Ptačí mluva. Strava. Kroj. Obec. Roboty.) ČMM, 9, 1877, s. 136-153.

92 Ze života lidu moravského. (II. Nářečí slovácké - Zlinské. III. Svatba.) ČMM, 10, 1878, s. 1-67, 125-145.

93 Ze života lidu moravského. (IV. Zpěv, hudba i tanec. V. Děti - Dětská řeč. Vychovávání v rodině. Hry a zábavy dětské.) ČMM, 11, 1879, s. 1-20, 51-64, 157-175.  

94 Ze života lidu moravského. (VI. Rok církevní. Pověry. Zvyky a obyčeje. VII. Hranice ethnografické. Sousedé. Povaha lidu.) ČMM, 12, 1880, s. 1-21.


95 Ze života moravských Slováků. Slovensko. Sborník statí věnovaných kraji a lidu slovenskému. Praha, Umělecká beseda 1901, s. 106-119.

2.2 Zaměstnání

96 Hospodářství na starém gruntě moravském. Obzor, 19, 1896, s. 1-4.

97 Robota na bývalém panství malenovském. ČL, 7, 1898, s. 169-173, 315-318.

98 Starý Vincura. Vzpomínka z cest po Moravě. Obzor, 13, 1890, s. 145-146, 161-162.

99 Živnost a obchody lidu slovenského. * Na ukázku z výborného spisu Pavla Dobšinského: „Prostonárodnie obyčaje, pověry a hry slovenské.“ Ve spise tomto, na nějž i čtenářstvo naše pozorno činíme, vypsán život lidu slovenského od kolébky do hrobu spůsobem velezajímavým. (I.-III.) Obzor, 3, 1880, s. 148-149, 180-182, 198-200.

2.3 Výroční obyčeje

100 Doba vánoční ve zvycích a pověrách lidu moravského. (1. Besedy. Den sv. Ondřeje, 30. listopadu. 2. Advent. 3. „Matička“. 4. Sv. Mikuláše, dne 6. prosince. 5. Sv. Lucie, dne 13. prosince. 6. Sv. Tomáše, apoštola, dne 21. prosince. 7. Štědrý den, 24. prosince. 8. Božího narození. 9. Sv. Štěpána. 10. Sv. Jana Evandělisty. 11. Nový rok. 12. Sv. tří králův.) Obzor, 12, 1889, s. 1-3, 1720, 33-35.

101 Prostonárodní kalendářík ze Zlínska. Komenský, 11, 1883, s. 62-63, 79-80.

102 Prostonárodní kalendář. Obzor, 11, 1888, s. 193-194, 217-218, 233-234, 291-292, 308-309.

103 Výroční obyčeje, slavnosti a zábavy lidu moravského. (Ostatky. Půst. Sv. Jiří. Smrtná neděle. Květná neděle. Veliký pátek. Bílá sobota. Boží Hod velikonoční. Červené pondělí. Večer filipojakubský. Božího Těla. Sv. Jana Křtitele. Dožínka. Společná pastva na strništích. Hody.) Obzor, 15, 1892, s. 1-4, 17-20, 33-36, 49-51, 65-67, 84-86.

104 Zbytky starodávných loučení se zimou a vítání jara. ČD, 1, 1904-5, s. 40-42; 5, 1908-9, s. 124-125.

105 Štědrý den našich předků. DR, 2, 1919, č. 6/7, s. 41-44.

2.4 Život v obci

106 Bratří Josef a František Vojtěchové, rektoři zlinští. Obrázek ze staré školy. Komenský, 27, 1899, s. 353-355, 369-372, 385-387.


107 Domácí čítanka z lidu a pro lid. [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1900, XVI, 463 s.

108 Jak tituluje a oslovuje náš lid. Komenský, 29, 1901, s. 382.


109 O některých stránkách sousedské vzájemnosti a svépomoci, jak se jeví v pospolitém životě našeho lidu. O bídě lidské. Brno, Dobročinný komitét dam v Brně 1890, s. 67-69.

110 O pozdravech a jiných uctivostech a zdvořilostech našeho lidu. Obzor, 13, 1890, s. 66-68.

2.5 Rodinný život

111 Kmucháček a kmotřenka na líc i na rub. Obzor, 22, 1899, s. 147-148.

112 Kout dle obyčejův a pověr lidu moravského. ČL, 2, 1893, s. 13-17.


113 Moravská svatba. (Úvod. I. Ohledy. II. Námluvy. III. Svatební čas. IV. Ohlášky. V. Zvání na svatbu. VI. V pondělí před zdavkami. VII. Úbor svatební. VIII. V úterý před zdavkami. IX. Cestou do kostela. X. Na zdavkách v kostele. XI. Po zdavkách. XII. Svatební hostina. XIII. Čepení a prodávání nevěsty. XIV. Svatební muzika. XV. Ve středu. XVI. Stínání kohouta. XVII. Ostatní dnové svatebního téhodne. XVIII. Zálik. XIX. Svatba městská.) [1.] vyd. Praha, F. Šimáček 1892. 79 s.

114 Smrť a pohřeb. Dle zvyků, názorův a pověr lidu moravského. (Těžké skonání. Umíráček. Zatlačování očí. Jak se chovají domácí, dokud mrtvola v domě. Dotýkání mrtvoly. Úprava mrtvoly a její odpočinek do pohřebu. Rakev. Dary nebožtíkovi do rakve. Stráž u mrtvoly. Věci po zemřelém. Smrť hospodářova. Duše zemřelého. Výprava mrtvoly z domu. Průvod pohřební. Smuteční barva. Zmínka o mrtvém za řeči. Duše v očistci. Sebevrah. Smolná.) Obzor, 14, 1891, s. 193-196.

2.6 Pověrečné představy a léčení

115 Bohyně. (V knize „Lid a národ“ vypravuje Fr. Bartoš o bohyních na Židkové.) Zahrada Moravy (vlastivědný sborník), 3, 1926, s. 158-159.


116 Bohyně. (V knize „Lid a národ“ vypravuje Fr. Bartoš o bohyních na Židkové.) Památce Františka Bartoše. (Rozmnožené vydání čísla 10. Vlastivědného sborníku „Zahrada Moravy“, ročník III., 1925-1926.) [Zlín 1926], s. 25-26.

117 Chléb v názorech, zvycích a pověrách našeho lidu. Obzor, 8, 1885, s. 3-5.


118 Divé ženy dle dosavadních pověr lidu moravského. (Prémie Umělecké Besedy.) Praha, Umělecká Beseda 1888.

119 Drobné pověry lidu moravského. (1. Slunce. Měsíc. Hvězdy. Duha. 2. Bouřka. 3. Oheň. 4. Zvířata. 5. Rostlinstvo. 6. Tělo lidské. 7. Kýchání. 8. Ščukání - škytání. 9. Svrbění. 10. Znění v uších. 11. Jídlo a pití. 12. Spánek. 13. Šaty. 14. Štěstí a neštěstí, zdar a nezdar. 15. Hosť. 16. Láska, vdavky, svatba, manželstvo. 17. Přátelství, shoda. 18. Právo. 19. Věci nalezené. 20. Metení. 21. Koště, stopky z peří a jiné odpadky. 22. Smrť. 23. Různé.) ČMM, 16, 1892, s. 81-93, 193-198, 281-287.

120 Duše dle názorův a představ lidových. Obzor, 22, 1899, s. 65-66.

121 Milostné čáry a kouzla našich děvuch. Chudým dětem. (Ročenka dobročinného komitétu dámského v Brně na prospěch chudých dětí českých škol brněnských, vydaná za přispění spisovatelek a spisovatelů českých a umělcův našich výtvarných.) Roč. III. a IV., Brno 1892, s. 46-51.

122 Některé zprávy oskřítku dle dosavadních názorů lidu moravského. ČL, 1, 1892, s. 285-288.

123 O domácím lékařství lidu moravského. (Úvod. 1. Úroky. 2. Vřed - břed. 3. Koltún - koldún, skřítek. 4. Nádcha. 5. Stříly. 6. Souchoty. Úbytě. 7. Újmy. 8. Hostec. 9. Zimnice. 10. Žloutenice. 11. Zbouřená matka. 12. Mdloba. 13. Ochvat. Úraz. 14. Břicho. 15. Hlísty - škrkavky, housenky, červi. 16. Kámen. 17. Oči. 18. Bolení krku. 19. Od zubů bolení. 20. Rány a bolačky. 21. Boule a opuchliny. 22. Podstřel. 23. Na nataženou žilu. 24. Kryčky. 25. Vřed - suchan, suchár, nežit. 26. Krtice - krčice. 27. Dobrá vůle - neštovice, naštovice, nehojed. 28. Čemer. 29. Ohnipara - opar. 30. Bradavice - kuří řiti, kozí řitky. 31. Lišej - han. leši, neutr. 32. Namná kosť. 33. Krev.) ČMM, 15, 1891, s. 89-101, 185-195, 285-297.

124 Pověry a zvyky lidu moravského při hospodářství. (I. Pastva. II. Pastýř. III. Aby se krávy netrkaly. IV. Běhání. Telení. Odstavování. V. Dojení. VI. Stloukání - vrtění. VII. Některé nemoci dobytčí. VIII. Koně. IX. Drůbež. X. Koupě a prodej dobytka i drůbeže. XI. Včely. XII. Ovocný strom a ovoce. XIII. Polní práce. XIV. Plevel. XV. Pomoc od krtice, vrabcův, od myší a od hydu - škodlivého hmyzu.) ČL, 1, 1892, s. 15-21, 125-131, 228-232, 332-339.

125 Pověry pedagogické a jinak praktické. Hlídka, 4 (16), 1899, s. 103-105, 161-163.  


126 Vědomci. (Z knihy „Moravský lid“.) Památce Františka Bartoše. (Rozmnožené vydání čísla 10. Vlastivědného sborníku „Zahrada Moravy“, ročník III., 1925-1926.) [Zlín 1926], s. 24-25.

127 Vědomci. (Z knihy „Moravský lid“.) Zahrada Moravy (vlastivědný sborník), 3, 1926, s. 157-158.    


3 Folkloristika

3.1 Lidová próza

128 Fr. B.: Čert páleníkem. Pohádka polská. Přeložil Fr. B. Obzor, 12, 1889, s. 55-57.


129 Dětské pohádky. S obrázky Mikoláše Alše. Z díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše vybral a upravil dr. Josef Šlajer. (Obsahuje pohádky Fr. Bartoše: O řepě, O kohoutkovi a kocourkovi, O zvířátkách a loupežnících, O kohoutkovi a slepičce, Jak stařeček měnil až vyměnil.) 1. vyd. Praha, SNDK 1956. 33 s., il. M. Aleš.


129a Dětské pohádky. S obrázky Mikoláše Alše. Z díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše vybral a upravil dr. Josef Šlajer. Vyd. 2 (v SPN 1.) Praha, SPN 1957. 33 s., il. M. Aleš.


129b Dětské pohádky. S obrázky Mikoláše Alše. Z díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše vybral a upravil dr. Josef Šlajer. 3. nezm. vyd. (v SPN 2.) Praha, SPN 1958. 38 s., il. M. Aleš.


130 Dětské pohádky. S obrázky Mikoláše Alše. Z díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše vybral a upravil dr. Josef Šlajer. (Obsahuje tytéž pohádky F. Bartoše jako vydání první.) 3. v SPN nezměn. vyd. Praha, SPN 1959. 38 s., il. M. Aleš.


130a Dětské pohádky. S obrázky Mikoláše Alše. Z díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Františka Bartoše vybral a upravil dr. Josef Šlajer. 4. nezm. vyd. Praha, SPN 1960. 38 s., il. M. Aleš.

131 Dvě moravské pověsti o císaři Josefu a o Ječmínkovi. ČMM, 17, 1893, s. 19-24.


132 Jak stařeček měnil až vyměnil. (Pohádka z Kytice Fr. Bartoše.) 1. vyd. Praha, SNDK 1963. Nestr., il. M. Stecker.


133 Jak šel koblížek na vandr. (Pohádka z Kytice Fr. Bartoše. Omalovánky.) 1. vyd. Praha, SNDK 1963. Nestr., il. H. Rokytová.


134 BARTOŠ, Fr. aj.: Jak šlo vejce na vandr a jiné pohádky. 1. vyd. Brno, Blok 1982. 32 s., il. V. Baránková.


135 Liška, zajac a kohút. (Rozprávková omaľovačka.) Martin, Osveta 1958.


136 O koblížkovi. (Vybrala a jazykově upravila Taťána Součková.) 1. vyd. Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1986. 31 s., il. A. Mikulka.


137 O perníkové chaloupce. (Převzato s drobnými úpravami z knihy Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice v jazykové úpravě Dr. Jana Červenky a Dr. Karla Dvořáka. Omalovánky.) 1. vyd. Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1969. Nestr., il. J. Brychta.


138 O veliké řepě. (Ze sbírky Františka Bartoše.) 1. vyd. Praha, SNDK 1961. Nestr., il. M. Jágr.


139 O veliké řepě. (Leporelo.) 2. vyd. Praha, SNDK 1968. Nestr., il. M. Jágr.


140 O veliké řepě. (Ze sbírky Františka Bartoše.) 3. vyd. Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1971. Nestr., il. M. Jágr.


141 O veliké řepě. (Leporelo.) 4. vyd. Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1979. Nestr., il. M. Jágr.


142 O veliké řepě. (Leporelo.) 5. vyd. Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1986. Nestr., il. M. Jágr.


142a O veliké řepě. (Nakreslil Andrej Čerevka, pohádku Františka Bartoše z roku 1901 upravil Jaroslav Hejkal.) Havlíčlův Brod, Knihy nejen pro bohaté [2001]. [8] s.


143 O veliké řepě. Omalovánka. (Text F. Bartoše upravil J. Machač.) Martin, Osveta [1956]. Nestr., il. M. Jäger.


144 O šídlu, kačeru, kohoutu a houseru. (Z knihy Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice.) 1. vyd. Praha, SPN 1960. Nestr., il. J. Vodrážka.

145 Potrestaní karbaníci. Místní pověst kapucínského kláštera brněnského. ČL, 12, 1903, s. 187.


146 Povídám, povídám pohádku. (Výbor českých lidových pohádek pro nejmenší. B. Němcová, K. J. Erben, F. Bartoš.) 1. vyd. Praha, naklad. Svoboda 1994. 60 s., il. V. Karel.


147 BARTOŠ, Fr. aj.: Princezna holubice. Sedmdesát sedm pohádek z Moravy a Slezska. (Fr. Bartoš a 17 spoluautorů) 1. vyd. Brno, Blok 1977. 339 s., il. R. Pilař.


148 BARTOŠ, Fr. aj.: Princezna holubice. Sedmdesát sedm pohádek z Moravy a Slezska. (Fr. Bartoš a 17 spoluautorů.) 2. vyd. Brno, Blok 1979. 339 s., il. R. Pilař.


149 BARTOŠ, Fr. aj.: Princezna holubice. Sedmdesát sedm pohádek z Moravy a Slezska. (Fr., Bartoš a 17 spoluautorů.) 3. vyd. Brno, Blok 1981. 339 s., il. R. Pilař.


150 BARTOŠ, Fr. aj.: Princezna holubice. Sedmdesát sedm pohádek z Moravy a Slezska. (Fr. Bar-toš a 17 spoluautorů.) 4. vyd. Brno, Blok 1983. 339 s., il. R. Pilař.

3.2 Lidové divadlo

151 Hanácká „opera“ z roku 1757. ČL, 10, 1901, s. 316-321, 386-390, 487-490; not. zápisy.

152 Moravská hra o sv. Dorotě ze Žďára. ČL, 11, 1902, s. 52-54.

3.3 Dětský folklor


153 Maminčiným mazlíčkům. Říkanky pro nejmenší sebral Fr. Bartoš. S obrázky C. Kotyšana. B. Kočí, knihkupec v Praze [1925 či 1926].

154 Naše děti. (Úvod. I. Dítě v rodině. II. Děti mezi sebou. Říkadla společenská. Říkadla satirická. Dětské hádanky a podobné zábavky. Hádanky složité. Hádanky žertovné.) Komenský, 14, 1886, s. 241-244, 261-264, 279-282, 297-300, 323-326, 340-343, 358-361, 377-380, 407-410, 469-472, 486-489, 500-502, 590-594, 626-629, 635-639, 702-703, 717-720, 735-738, 752-754, 784-787, 800-802.

155 Naše děti. (Dětské hry. III. Děti v obci.) Komenský, 15, 1887, s. 177-180, 212-214, 276-279, 310-313, 361-363, 390-392, 407-410, 451-455, 566-569, 586-588, 615-617, 644-645, 676-678, 713-715, 758-763, 772-776.


156 Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. (I. Děti v rodině. II. Děti mezi sebou. III. Děti v obci.) [1.] vyd. Brno, J. Barvič 1888. V, 310 s.


157 Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. 2., rozmnož. vyd. Praha, J. Otto 1898. 281 s., il. M. Aleš. [Pozn.: V tištěné bibliografii nesprávně uveden rok 1899.]


158 Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce. 3. vyd. Praha, Vyšehrad 1949. 352 s., il. M. Aleš.


159 Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce. 4. vyd. Praha, Vyšehrad 1951. 346 s., il. M. Aleš.


159a Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy 2003. 281 s., il. M. Aleš. [Faksimile 2., rozmnož. vyd. Praha, J. Otto 1898.]

160 Naši malí pastevci. Idylka ze života moravských dětí. Osvěta, 17, 1887, s. 76-88.


161 ČERVENKA, J. - DVOŘÁK, K.: Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice. (Výbor připravili a jazykovou úpravu provedli Jan Červenka a Dr. Karel Dvořák.) 1. vyd. v SNDK Praha, SNDK 1953. 101 s., il. A. Kašpar.


162 Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice. (Výbor připravila a jazykovou úpravu provedla Marie Kornelová.) 2. vyd. Praha, SNDK 1957. 101 s., il. A. Kašpar.


163 Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice. (Výbor připravil Jan Červenka, jazyková úprava Marie Kornelová.) 3. vyd. Praha, SNDK 1962. 101 s., il. A. Kašpar.


163a Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice. (Výbor uspořádal Jan Červenka.) 4. vyd. v Albatrosu. Praha : Albatros, 1998. 101 s., il. A. Kašpar.


164 Špity špity bábo. Veselá říkadla z lidové poezie. (Ze sbírek K. J. Erbena a F. Bartoše vybral Karel Černý.) 1. vyd. Praha, SNDK 1960. Nestr., il. M. Jágr.


164a Špity špity bábo. Veselá říkadla z lid. poezie. Pro nejmenší. (Ze sbírek K.J. Erbena a F. Bartoše vybral a upr. Karel Černý.)  2. vyd. Praha, SNDK 1967. [88] s., il. Miloslav Jágr.


164b Špity, špity, bábo. Veselá říkadla z lidové poezie. (Ze sbírek K.J. Erbena a F. Bartoše vybral a upravil Karel Černý.) 3. upr. vyd. Praha, Albatros 1995. 79 s., il. M. Jágr.

165 Z Bartošovy „Kytice“. Ptačí řeč. O poslušných kozlátkách. Hádanky. MZ, 6, 1936-1937, č. 7, s. 157-[160], il. A. Kašpar.

3.4 O lidové písni a hudbě


166 „A skutečně provedl Sušil. A tou je v písni věště.“ [Úsudek o Sušilově sbírce po stránce slovesné.] František Sušil. Životopisný nástin od Dra Pavla Vychodila. Brno, pap. knihtiskárna benedikt. rajhradských 1898, s. 250-260.

167 Historická píseň o Francouzích na Moravě. Obzor, 2, 1879, s. 216-218.

168 Kdy a kde se zpívávalo. Z rozpravy o moravských písních lidových. Obzor, 12, 1889, s. 209-213.

169 Moravské národní písně o stavě manželském. LL, 11, 1890, s. 4-5.

170 F. B.: Naše hudební texty. Obzor, 9, 1886, s. 51-53.

171 Několik slov o lidové písni. (Ze spisu Sto lidových písní českoslovanských s rozbory a výklady, jenž právě počal vycházeti v naší České knihovně zábavy a poučení.) VČP, 10, 1903, s. 193-196, 276-280.

172 Pod našima oknama. Národní píseň. Obzor, 8, 1885, s. 61.

173 Poměr člověka ku přírodě, jakým se jeví v moravských písních lidových. Obzor, 12, 1889, s. 233-236, 249-253.

174 Poměr jednotlivce ke společnosti, jakým se jeví v moravských písních lidových. Obzor, 12, 1889, s. 305-308.

175 Příspěvky k textové kritice lidových písní. ČMM, 23, 1899, s. 1-26.

176 Příspěvky k textové kritice lidových písní. Brno 1902.

177 Rozbor a srovnání několika parallelních lidových písní moravských a českých. HL, 6, 1889, s. 353-356.

178 Zpráva o rukopisných sbírkách národních písní moravských z roku 1819, chovaných ve Františkově Muzei v Brně. Museum Francisceum Annales. Brunae 1895, s. 67-90.

179 Žertovné a satirické popěvky z Moravy. ČL, 8, 1899, s. 346-347.

3.5 Kramářské písně

180 O světských písních kramářských. **První čásť této rozpravy, jednající o kramářské poesii vůbec a o duchovní zvláště vytištěna jest v Časopise Matice Moravské na r. 1871. Obzor, 6, 1883, s. 291-295, 305-309, 323-326, 337-339.

181 Paběrky sebrané na poli české poesie kramárské. (Úvod. I. O písních duchovních.) ČMM, 3, 1871, s. 6-28, 56-84.

3.6 Písňové sbírky, zpěvníky, antologie


182 BARTOŠ, F. - SUŠIL, F. - KADAVÝ, J.: Album písní národních. Výbor 50 písní národních z Moravy, Slezska a Slovenska dle sbírky prof. Bartoše, Sušila a Kadavého. Pro piano harmonisoval Bohuš Pazdírek. Sv. I.-VI. [1.] vyd. Olomouc, Lud. R. Pazdírek [1880]. 97 s.


183 Anthologie z národních písní československých ze sbírek K. J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J. V. Kamarýta. [1.] vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1874. VII, 176 s.


184 BARTOŠ, Franjo: Kitica. Iz pučkoga pjesničtva Našoj djeci. Hrvatski upravila M. F. Risarije Adolfa Kašpara. (Vložen i český text.) [1.] vyd. Olomouc, R. Promberger [1914-1918]. 158 s., il. A Kašpar.


185 Kytice z lidového básnictva našim dětem. Olomouc, R. Promberger 1920. 158 s.


186 Kytice z lidového básnictva našim dětem. 5. vyd. Olomouc, R. Promberger 1929. 158 s., il. A. Kašpara.


186a Kytice z lidového básnictva našim dětem. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy 2006. 158 s., il. A. Kašpara. [Faksimile 5. vyd. Olomouc, R. Promberger 1929.]


186b Kytice z lidového básnictva našim dětem. Druhé vydání. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy 2016. 158 s., il. A. Kašpara. [Faksimile 5. vyd. Olomouc, R. Promberger 1929.]


187 Kytice z lidového básnictva. [1.] vyd. Olomouc, Promberger 1906, il. A. Kašpar.


188 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Kytice z národních písní moravských. [1.] vyd. Telč, E. Šolc 1890. XII, 214 s.


189 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Kytice z národních písní moravských. 2. vyd., 1892. XII, 214 s.


190 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Kytice z národních písní moravských, slovenských i českých. 3., rozmnož. vyd. Telč, E. Šolc 1901. XII, 257 s.


191 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Kytice z národních písní moravských, slovenských i českých. (Revidovali Al. Gregor - text, Boh. Štědroň - nápěv.) 4., zrevid. vyd. Praha, Stát. hudeb. nakladatel. 1953. 149 s.


192 Kytice. (Text literárně upravila, vysvětlivkami opatřila a ediční poznámku napsala Františka Havlová. Vychází z vyd. r. 1906.) 3. vyd. v Albatrosu Praha, Albatros 1970. 137 s., il. A. Kašpar.


193 Kytice. (Text literárně upravila, vysvětlivkami opatřila a ediční poznámku napsala Františka Havlová.) 4. vyd. v Albatrosu Praha, Albatros, naklad. pro děti a mládež 1975. 137 s., il. A. Kašpar.

194 JANÁČEK, L.: Moravská lidová poesie v písních. 53 nejkrásnějších písní z Kytice Fr. Bartoše a... Telč, E. Šolc [1908]. 59 s.

195 JANÁČEK, L.: Moravská lidová poesie v písních. 53 nejkrásnějších písní z Kytice Fr. Bartoše a... 2. vyd. Praha, Hudební matice 1929. 3 sv. Seš. 1. 19 s. - Seš. 2. 19 s. - Seš. 3. 23 s.


196 JANÁČEK, L.: Moravská lidová poesie v písních. 53 nejkrásnějších písní z Kytice Fr. Bartoše a... 3. vyd. Praha, Hudební matice Umělecké besedy 1947. 64 s.


197 JANÁČEK, L.: Moravská lidová poesie v písních. 53 nejkrásnějších písní z Kytice Fr. Bartoše a… Nové vyd. Praha, Supraphon 1975. 8, 58 s.


198 Moravské lidové balady. (Těchto devět moravských lidových balad ze Slovácka je vybráno ze sbírky Františka Bartoše Národní písně moravské nově nasbírané - 1899 - vydavatelem této edice Josefem Hladkým v Hranicích a vyšly jako 9. svazek Rozmarýnu.) Knihu upravil a doprovodil devíti dřevoryty Jaroslav Šváb. [Hranice], J. Hladký [1932], 35 s., il. J. Šváb.


199 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Národní písně moravské sebral František Bartoš, hudebně pořádal Leoš Janáček. Kniha první: Písně baladické. (Podle 1. vydání, které vyšlo nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v roce 1901. Nově vypravený reprint. Nově výtvarně upravil Luboš Drtina.) 2. vyd. (v ERM první) Praha, naklad. ERM 1995. 141 s.


200 Národní písně moravské v nově nasbírané. (Předmluva. Počátky písní. Vysvětlení některých slov dialektických. Opravy textu. Opravy nápěvů. Několik slov o lidových písních moravských.) [1.] vyd. Brno, Matice moravská 1889. IX, 653, XX, CLII.


201 BARTOŠ, Fr.: Národní písně moravské nově nasbírané. 1. sešit. Praha, náklad. České Akademie 1899.


202 BARTOŠ, Fr. - JANÁČEK, L.: Národní písně moravské v nově nasbírané. [1.] vyd. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1901. CXXXVI, 1196 s.


203 TROJAN, J.: Nové národní písně Františka Bartoše (1882). Faksimile vybraných zápisů s komentáři. [1.] vyd. Zlín, Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše MJVM Zlín 1996. 151 s., il. B. Dadáková, foto.


204 Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Přispěním pp. Ant. Novotného, P. P. Pavelky, dra S. Vašátka, J. Vyvlečky aj. Za doplněk sbírky Sušilovy. [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1882. 196 s.


204a Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Přispěním pp. Ant. Novotného, P. P. Pavelky, dra S. Vašátka, J. Vyvlečky aj. Za doplněk sbírky Sušilovy. Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy 2003. 196 s. [Faksimile vyd. Brno, K. Winiker 1882.]


205 Sto lidových písní českoslovanských s rozbory a výklady. [1.] vyd. Praha, J. Otto 1903. 156 s., il. M. Aleš.

206 Z netištěné sbírky moravských písní a říkadel Frant. Bartoše. (Zálety a ženitba. Hospoda. Bohatství. Přání. Zvědavost. Fiflena. Při práci. Vojna. Lonkveři. Filosof. V pekle.) ČL, 20, 1911, s. 51-53.

3.7 Přísloví, pořekadla, pranostika

207 Moravská přísloví a pořekadla. ČL, 5, 1896, s. 417-422, 541-546.

208 F. B.: Pes v zrcadle našich přísloví a pořekadel. Studie ferialní. Obzor, 3, 1880, s. 227-230.

209 F. B.: Pozměněná pořekadla. Obzor, 22, 1899, s. 47-48.

210 Přísloví z Moravy. ČL, 8, 1899, s. 328-329.


211 Přísloví. (Z knihy „Domácí čítanka“ Z lidu pro lid, Fr. Bartoš, r. 1900.) Památce Františka Bartoše. (1837-1937 František Bartoš.) Zlín [1937], s. 62-63, il. J. Kobzáň.

212 Sbírečka přísloví moravsko-slezských. Obzor, 12, 1889, s. 12, 29, 45, 60-61, 75, 93, 108, 157-158, 207.


4 Pedagogika

4.1 Souhrnné práce


213 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. [1.] vyd., 1881.


214 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. 2., nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1886. 192 s.


215 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. 3., přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1894. 202 s.


216 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. 4., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1897. 220 s.


217 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. 5. vyd. (nezměn. otisk 4. vyd.) Brno, K. Winiker 1901. 220 s.


218 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1883. 203 s.


219 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 2., pooprav. vyd. Brno, K. Winiker 1886. 203 s.


220 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 3., pooprav. vyd. Brno, K. Winiker 1892. 213 s.


221 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 4., přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1894. 230 s.


222 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 5., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1896. 255 s.


223 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 5., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1897. 255 s.


224 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 6., nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1900. 255 s.


225 Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. 7., pozměn. vyd. Brno, K. Winiker 1905. 254 s.


226 Česká čítanka pro první třídu škol středních. [1.] vyd. Praha. Fr. A. Urbánek 1876. 204 s.


227 Česká čítanka pro první třídu škol středních. 2., oprav. vyd. Praha. Fr. A. Urbánek 1878. 203 s.


228 Česká čítanka pro první třídu škol středních. 3., nezměn. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1883. 203 s.


229 Česká čítanka pro první třídu škol středních. 4., zcela přeprac. vyd. Praha. Fr. A. Urbánek 1891. IV, 216 s.


230 Česká čítanka pro první třídu škol středních. 5., nezměn. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1894. IV, 216 s.


231 Česká čítanka pro první třídu škol středních. 6., přeprac. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1898. VI, 196 s.


232 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1887. 187 s.


233 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. 2., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1893. 183 s.


234 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. 3., přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1896. 211 s.


235 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. 4., přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1900. 258 s.


236 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. 5., nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1903. 258 s.


237 Fr. Bartoše Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. (Upravil Jan Kabelík.) 6., pozměn. vyd. Brno, K. Winiker 1906. 248 s.


238 Fr. Bartoše Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. (Podle nových osnov učebných upravil Jan Kabelík.) 7., uprav. vyd. Brno, K. Winiker 1913. V, 341 s.


239 Fr. Bartoše Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. (Podle nových osnov učebných upravil Jan Kabelík.) 8., uprav. vyd. Brno, K. Winiker 1910. 259 s., vyobr. v textu.


240 Fr. Bartoše Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. (Podle nových osnov učebných upravil Jan Kabelík.) 6., uprav. vyd. Brno, K. Winiker 1912. V, 265 s., il.


241 KOSINA, J. – BARTOŠ, Fr.: Malá Slovesnosť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. [1.] vyd. Brno. K. Winiker 1876. VI, 325 s.


242 KOSINA, J. – BARTOŠ, Fr.: Malá Slovesnosť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 2. vyd. Brno. K. Winiker 1878. VI, 308 s.


243 KOSINA, J. – BARTOŠ, Fr.: Malá Slovesnoť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 3. vyd. Brno, K. Winiker 1883. 340 s.


244 KOSINA, J. – BARTOŠ, Fr.: Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 4., pooprav. vyd. Brno, K. Winiker 1893. 340 s.


245 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 5., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1894. 439 s.


246 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost. kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 5., zcela přeprac. vyd. Brno. K. Winiker 1895. VI. 439 s.


247 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 6., nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1897. VI, 439 s.


248 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 7., podstat. nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1899. VI, 439 s.


249 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost (kniha učebná a čítací pro vyšší třídy škol středních). 8. podstat. nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1902. VI, 439 s.


250 BARTOŠ, Fr. – BÍLÝ, Fr. – ČECH, L.: Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních. 9., zcela přeprac. vyd. Brno. K. Winiker 1905. VIII, 445 s.


251 BLAŽEK, M. – BARTOŠ, Fr.: Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Skladba. Sepsal Fr. Bartoš,. Díl druhý. [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1878. IX, 172 s.


252 BLAŽEK, M. – BARTOŠ, Fr.: Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Skladba. Sepsal Fr. Bartoš,. Díl druhý. 2. oprav. vyd. Brno, K. Winiker 1880. XI, 173 s.


253 BLAŽEK, M. – BARTOŠ, Fr.: Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý: Skladba. Sepsal František Bartoš. 3., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1882. VII, 196 s.

(4. vyd. viz záznam 259)


254 BLAŽEK, M. – BARTOŠ, Fr.: Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Skladba. Sepsal Fr. Bartoš,. Díl druhý. 5. vyd. Brno, K. Winiker 1886. VIII, 194 s.


255 BLAŽEK, M. – BARTOŠ, Fr.: Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý: Skladba. Sepsal František Bartoš. 6. vyd. Brno, K. Winiker 1889. VIII, 192 s.


256 Nová rukověť správné češtiny. (Předmluva. 1. Hláskosloví. 2. Tvarosloví. 3. Kmenosloví. 4. Skladba. 5. Slovník. 6. Fraseologie. 7. O slohu.) Telč, E. Šolc 1901. VIII, 228 s.


257 Rukověť správné češtiny. [1.] vyd. Telč, E. Šolc 1891. 101, XXV s.


258 Rukověť správné češtiny. 2., rozmnož. vyd. Telč, E. Šolc 1893. LII, 216 s.


259 Skladba. 4., přehléd. vyd. Brno, K. Winiker 1883. VIII, 196 s.


260 Skladba jazyka českého. (Upravil Dr. Ferdinand Jokl.) 7., zcela přeprac. vyd. Brno, K. Winiker 1895. 148 s.


261 Skladba jazyka českého. (Upravil Dr. Ferdinand Jokl.) 8., podstat. nezměn. vyd. Brno, K. Winiker 1899. 148 s.

262 Stručná nauka o tropech a figurách a základové české metriky. (Zvláštní otisk z Bartošovy české čítanky pro IV. třídu škol středních.) [1.] vyd. Brno, K. Winiker 1881. 16 s.


263 VESNICKÝ, Jan: Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední, kterýž pro žáky škol středních. [1.] vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1874. 80 s.


264 VESNICKÝ, Jan: Stručný přehled Dějin literatury české doby staré i střední, kterýž pro žáky škol středních. 2., oprav. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1882. 78 s.

4.2 Školní četba


265 Boženy Němcové Babička. Obrazy venkovského života. upravil Fr. Bartoš. 6., uprav. vyd. Praha, I. L. Kobr 1887. XII, 305 s.


266 Boženy Němcové Babička. Obrazy z venkovského života. (Upravil Fr. Bartoš.) 2. vyd. Praha, I. L. Kober 1892. 205 s.


267 Boženy Němcové Babička. Obrazy venkovského života. (Upravil Fr. Bartoš. Doplněno: Themata na výklady, přednášky a úlohy.) 3. vyd. Praha, I. L. Kober 1903. XI, 236 s.


268 Boženy Němcové Babička. Obrazy venkovského života. (Upravil František Bartoš. S illustracemi předních českých malířů K. V. Matieka, V. Bartoňka, J. F. Hetteše, F. Slabého, A. Liebschra, K. Štaffra.) 4. vyd. Praha, I. L. Kober [1920]. XI, 236 s., il.


269 KOPECKÝ, Jan: Pravidla moudrosti a opatrnosti, která z „Mudrosloví Fr. L. Čelakovského mládeži české. Praha (jakožto 26. sv. Nové knihovny pro mládež, pořádané M. Weinfurtem a Fr. A. Zemanem) 1875. 93 s.


270 Příhody, jež na cestě do Carohradu a zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Vácslav Vratislav z Mitrovic. 4. vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1874. 171 s.


271 ZAPLETAL, Josef: Vesna. Kytice z básní milostných. [l.] vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1876. 175 s.


272 ZAPLETAL, Josef: Vlasť. Kytice z básní vlasteneckých. [1.] vyd. Praha, Fr. A. Urbánek 1875. 114 s.


273 Vybrané slovenské pohádky B. Němcové. (Upravil F. Bartoš.) Telč, E. Šolc. B. r. 109 s., il.


274 Vybrané spisy Boženy Němcové. (Do tisku upravil Fr. Bartoš.) Díl I. Národní pohádky české i slovenské. Telč, E. Šolc [1893]. 439 s.


275 Vybrané spisy Boženy Němcové. (Do tisku upravil Fr. Bartoš.) Díl II. Vybrané pohádky slovenské. (Dle původního vydání z r. 1857.) Telč, E. Šolc [1894]. 311 s.


276 Vybrané spisy Boženy Němcové. (Do tisku upravil Fr. Bartoš.) Díl IV. Pohorská vesnice. Dobrý člověk. Telč, E. Šolc 1894. 418 s.


277 Vybrané spisy Boženy Němcové. (Do tisku upravil Fr. Bartoš.) Díl III. Drobné povídky. Pan učitel. Rozárka. Chudí lidé. Chýše pod horami. V zámku a podzámčí. Telč, E. Šolc. [1895]. 333 s.


278 Vybrané spisy Boženy Němcové. Národní pohádky české. Díl I. (Do tisku upravil František Bartoš.) Praha, E. Šolc [1913].


279 Vybrané spisy Boženy Němcové. Vybrané slovenské pohádky. Díl II. (Do tisku upravil František Bartoš.) Praha, E. Šolc [1913].

280 Vybrané spisy Boženy Němcové. Drobné povídky. Díl III. Pan učitel. Rozárka. Chudí lidé. Chýše pod horami. V zámku a podzámčí. (Do tisku upravil Fr. Bartoš.) E. Šolc Praha-Karlín spol. s r. o. [1913]. 269 s., il.

281 Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl IV. Pohorská vesnice. Dobrý člověk. (Do tisku upravil František Bartoš.) E. Šolc Praha-Karlín spol. s r. o. [1913]. 337 s., il.


282 Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl V. Babička. (Do tisku připravil František Bartoš.) E. Šolc Praha-Karlín spol. s r. o. [1914]. 259 s., il.


283 Vybrané spisy Boženy Němcové. Národní báchorky a pověsti české a slovenské. (Do tisku upravil František Bartoš.) Praha [1916].

4.3 Články

284 Čítanka pro školy obecné díl I. a naše dětská literatura prostonárodní. Komenský, 26, 1898, s. 177-180, 196-198, 214-217, 228-231.

285 Drobné příspěvky k dětské psychologii. Z pozorování téhož 3 1/2letého děvčátka. Komenský, 29, 1901, s. 389-390.

286 Drobnůstky z dětské duševědy. Komenský, 28, 1900, s. 737-740.

287 Naše písně. Komenský, 11, 1883, s. 757-759.

288 Několik slov o pěstování zpěvu. (I.-V. a O písních kostelních.) Obzor, 26, 1903, s. 145-146, 161-162, 178-179, 194-197, 211-213, 313-316.

289 Několik slov o pěstování zpěvu. (I.-V.) NaŠ, 25, 1903-4, s. 29-32, 51-52, 69-71, 89-91.

290 Příspěvky ku praktické poetice. (I. Ballada horská. Jan Neruda. II. Smrť. Moravská. III. Turecká nevěsta. Moravská. IV. Žárlivec. Suš. 121.) HL, 5, 1888, s. 197-201, 229-232, 289-291.

291 Příspěvky ku praktické poetice. (V. Srdce mateřské. - Suš. 139.) HL, 6, 1889, s. 3-5.

292 Příspěvky ku praktické poetice. Pravá příčina. Slovenská píseň. HL, 8, 1891, s. 441-442.

293 Příspěvky ku praktické poetice. HL, 10, 1893, s. 217-220, 297-301.

294 Ve prospěch českého čtení. Obzor, 9, 1886, s. 65-67, 81-82.

295 Život a literatura. Literární aforismy od Frant. Bartoše. (Život a literatura. II. O literatuře pro mládež. III. O literatuře básnické. IV. O některých obecných potřebách i vadách naší literární produkce.) Obzor, 5, 1882, s. 145-147, 161-165, 177-181, 209-217, 321-324.


5 Ostatní

296 Fr. B.: Čím hyne naše časopisectvo? Obzor, 5, 1882, s. 158-159.

297 Fr. B.: Čím hyne naše časopisectvo? LL, 3, 1882, s. 67.

298 Dvě řeči o české akademii věd a umění. Obzor, 13, 1890, s. 148-150.

299 F. B.: Filologický důkaz, že „Moravské národní písně“ jsou podvrženým dílem F. Sušila. Obzor, 2, 1879, s. 236-239.

300 V. P.: Jak podporují naše noviny heslo „svůj k svému“. Kapitolka z národního hospodářství. (Na uváženou podává.) Komenský, 28, 1900, s. 701-703.

301 Karel Miarka, buditel a vůdce polského lidu v Pruském Slezsku. (I.-II.) Obzor, 3, 1880, s. 52-53, 67-68.

302 Krakov katolický. Obzor, 22, 1899.

303 ČTENÁŘ: Literární a umělecké aforismy. (Z cizích rozprav a úvah vybral a jiným na uváženou podává.) Komenský, 28, 1900, s. 477-479, 527-528, 605-607.

304 Mžikové vzpomínky z cesty do Paříže. (1. Naši na cestách a v cizině. 2. Francouzi a Němci. 3. Vozidla pařížská. 4. Pařížské ulice. 5. Jak jsme se měli v Paříži.) Obzor, 24, 1901, s. 4-5, 21-22, 39-40, 51-52, 101-103.

305 Naše nejnovější národní hymna. HL, 4, 1887, s. 349-350.

306 Našemu lidu. (Ze sbírky „Vlast“.) Zahrada Moravy (vlastivědný sborník), 3, 1926, s. 145.


307 Našemu lidu. (Ze sbírky „Vlast“.) Památce Františka Bartoše. (Rozmnožené vydání čísla 10. Vlastivědného sborníku „Zahrada Moravy“, ročník III., 1925-1926.) [Zlín 1926], s. 4.

308 Našemu lidu. (Báseň.) Zlín - Pondělník, 7, 15. 3. 1937.

309 Několik slov o Literární vzájemnosti slovanské. Hlídka, 4, 1899, s. 357-361, 409-415, 508-512.

310 Několik slov o národním kroji. Obzor, 8, 1885, s. 305-307.

311 Několik slov o národním kroji. Komenský, 13, 1885, s. 733-735.

312 Některé poznámky ku článkům p. Kottovým položeným v „Listech filologických“ II. 75 a n. a v „Komenském“ č. 18 a 19. Komenský, 3, 1875, s. 393-395.

313 Odpověď na kritiku mé sbírky Národních písní moravských. Obzor, 13, 1890, s. 301-304, 318-319.

314 Oslava České akademie a jejích členů pp. archiváře V. Brandla a ředitele Fr. Bartoše. (Ostatek.) LL, 11, 1890, s. 258.

315 Prosba k naší intelligenci. Obzor, 6, 1883, s. 16.

316 STARÝ VLASTENEC: Prostonárodní homilie na texty vlastenecké. (Homilie I.-III.) Komenský, 9, 1881, s. 145-148, 165-168, 193-196, 305-307, 321-324.

317 STARÝ VLASTENEC: Prostonárodní homilie na texty vlastenecké. (IV. O lásce k vlasti.) Komenský, 11, 1883, s. 4-8, 17-20.

318 F. B.: Skutečně lacinou... četbu. Obzor, 22, 1899, s. 175.

319 Směs. Kalina na květnou neděli. (Kaliny a svídoví k světidlům roubati - 1462. „Ms. Tovač. Boček“. F. Bartoš.) ČL, 21, 1912, s. 350.

320 OŠKERA, Jos.: Smích v soudní síni. Hlídka, 17, 1900, s. 386-387.

321 OŠKERA, Jos.: „Svůj k svému“ a naše noviny. Poznámky k vánočnímu trhu. Hlídka, 17, 1900, s. 813-815.

322 xy: Také několik slov k reformě ústavův učitelských. Komenský, 29, 1901, s. 145-146.

323 Ve vlastní při. Obzor, 13, 1890, s. 45-46.

324 F. B.: Vincenc Brandl. (K jeho padesátým narozeninám.) LL, 5, 1884, s. 59-60.

325 F. B.: Vzor „té pravé“ kritiky. Obzor, 10, 1887, s. 350-351.

326 Zasláno. ČL, 2, 1893, s. 332.

5.1 Recenze

327 Brus jazyka českého, jejž sestavila komise širším sborem Matice české zřízená. V Praze, nákladem Th. Mourka 1877. Komenský, nového běhu roč. 2, 1877, s. 141-142, 156-158, 171-172, 188-189.

328 Brus jazyka českého, který sestavila komisse širším sborem Matice české zřízená. Druhé, rozmnožené vydání. Paedagogium, 3, 1881, s. 136-138.

329 Ciceronova řeč proti G. Verrovi o dílech obrazných. Přeložil J. Pavel Tomášek. Bibliothéka klassikův sešit 37-38 a 44. LFP, 2, 1875, s. 205-207.

330 HORÁK, Jos.: „Cymbal a housle“, básně Ad. Heyduka. V Praze, náklad. kněhkupectví Kobrova. 1876. Komenský, nového běhu roč. 1, 1876, s. 77-78.

331 F. B.: Český Lid. ČMM, 17, 1893, s. 81.

332 Dějiny německé národní literatury. Podle Kluge, Kurce a jiných sepsal Fr. Vymazal. V Bmě 1879. Nákladem K. Winklera. ČMM, 11, 1879, s. 49-50.

333 J. N.: Drahota spisů pro mládež. Obzor, 22, 1899, s. 63.

334 J. N.: Eine Riese nach Karthago. Von Jaroslav Sedláček. Wien 1897. Selbstverlag. Obzor, 22, 1899, s. 63.

335 Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes. Verfasst von V. Brandl. mähr. Lan-desarchivar. Brünn, Verlag von K. Winiker 1876. LFP, 3, 1876, s. 226-229.

336 F. B.: Gustav Pfleger-Moravský. Životopisné zápisky básníkovy k tisku připravil a doplnil F. A. Hora. V Plzni 1880, nákladem spolku přátel vědy a literatury české. ČMM, 12, 1880, s. 94.

337 Historie literatury české, kterou sepsal K. Tieftrunk. Druhé, rozmnožené vydání. V Praze 1880, nákladem dr. Grégra a Ferd. Dattla. Paedagogium, 2, 1880, s. 34-37.

338 Kniha Rožmberská. Kritické vydání, opatřené poznámkami a glosářem, jež učinil V. Brandl, zemský archivář moravský. ČMM, 4, 1872, s. 92-94.

339 F. B.: Knihy o životě a umučení všech sv. mučedlníkov, jenž slovú latině Passional dle originalu zemského archivu Brněnského k tisku připravil, nejpotřebnějšími poznámkami opatřil a vydal M. Blažek, prof. c. k. slov. paedagogia Brněnského. V Brně 1880. ČMM, 12, 1880, s. 93.

340 HORÁK, Jos.: Královna noci. Báseň Gustava Pflegra Moravského. V Praze 1876. Komenský, nového běhu roč. 1, 1876, s. 44-46.

341 V.: Kukátko čili život v obrazích. Sepsal Vácslav Kosmák. Náklad. „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“ na rok 1876. V Brně, 1876. V komisi u Karla Winikera v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouci a Fr. Řivnáče v Praze. ČMM, 8, 1876, s. 192-193.

342 Latinská cvičebná kniha pro I. gymnasialní třídu. Sestavil J. Riss. 3. vyd. 1873. LFP, 2, 1875, s. 198-204.

343 Listy z českých dějin kulturních. Sepsal Dr. Čeněk Zíbrt. V Praze 1891. Nakl. Jos. R. Vilímek. HL, 8, 1891, s. 180-182.

344 Mezi dětmi. Obrázky z dětského života milé mládeži české podává Julius Skuhravý. V Praze 1889. HL, 6, 1889, s. 121-124.

345 Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. Druhé vyd., náklad. kněhkupectví Koberova v Praze národní bibliothéky. [Kulda, B. M.] ČMM, 5, 1873, s. 182-183.

346 F. B.: Morovské národní pohádky a pověsti. Sebral a napsal Fr. M. Vrána. Sešit I. z okolí Němčického na Hané. V Brně 1880. ČMM, 12, 1880, s. 91.

347 Nauka o slohu. Ku prospěchu žáků nižších tříd škol středních, škol měšťanských, vyšších dívčích atd. Sepsal Jos. Jedlička, jub. učitel c. k. ústavu učitelského v Praze. V Praze, náklad. J. B. Reinitzra a spol. 1879. Paedagogium, 1, 1879, s. 138-139.

348 Nákres mluvnice staročeské. Sepsal Josef Jireček. V Praze 1870, náklad. B. Tempského. ČMM, 2, 1870, s. 36-48.

349 Nákres slovanského bájesloví. Napsal Dr. Hanuš Máchal. V Praze 1891. Nakl. F. Šimáček. HL, 9, 1892, s. 21-23.

350 F. B.: Národní pohádky a pověsti z okolí Velkomeziříčského a Jihlavského. Sebral a napsal Fr. Al. Sedláček. Ve Velkém Meziříčí, nákladem J. F. Šaška, 1879. ČMM, 12, 1880, s. 91-93.

351 Nebezpečná kniha. Komenský, 10, 1882, s. 433-438.

352 Nerudovy „Písně kosmické“. Obzor, 1, 1878, s. 220-222.

353 F. B.: O čarovném pavouku. Veršovaná pohádka pro mládež. Napsal Svatopluk Čech. Komenský, 26, 1898, s. 91-93, 105-108.

354 O historickém vývoji tance a jeho kulturním významě. Český tanec národní. Napsal Frant. Dlouhý. V Praze 1880. Paedagogium, 3, 1881, s. 140-141.

355 Obrazy z dějin českých a rakouských. Z nejlepších domácích pramenů vybral a sestavil Frant. Vymazal. V Bmě 1879. ČMM, 11, 1879, s. 49.

356 Odborná pathologie a therapie. Vydává spolek českých lékařů redakcí prof. dra B. Eiselta. V Praze, tiskem a nákladem knihtiskárny Kolářovy. ČMM, 10, 1878, s. 118-121.

357 F. B.: Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Redaktor a vydavatel V. Vlček. – Ročník VII., díl I. ČMM, 9, 1877, s. 98-99.

358 F. B.: Paměti města Valašského Meziříčí a městečka Krasna; přidány též zprávy o přifařených obcích. V komisi Fr. Vaňka, kněhkupce ve Val. Meziříčí. 1879. Obzor, 2, 1879, s. 349-350.

359 F. B.: Paměti o školách českých. Listář školství českého v Čechách a na Moravě od l. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdější doby. Vydal Fr. Dvorský. ČMM, 13, 1881, s. 187.

360 F. B.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Usporiadal a vydal Pavel Dobšinský v Turč. sv. Martině 1880. ČMM, 12, 1880, s. 89.

361 F. B.: Prostonárodnie slovenské povesti. [Pavel Dobšinský] Sešit I. ČMM, 12, 1880, s. 89-90.

362 F. B.: Přehled dějin literatury české. Napsal Jaroslav Vlček. V Brně nákladem K. Winklera. Seš. I. Obzor, 7, 1884, s. 304.

363 F. B.: Přírodopis člověka od Fr. Hellwalda. Překládají Jan Herben a Jar. Vlček. Sešit I. a II. ČMM, 13, 1881, s. 187-188.

364 F. B.: Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku, a jeho okolí. Popsal Fr. Bayer, učitel při matiční škole Olomucké. Nákladem Fr. A. Urbánka v Praze. ČMM, 9, 1877, s. 187.

365 F. B.: Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský s úvodem a výkladem ku potřebě školní i soukromé vydal Fr. Vymazal. V Brně 1879. Náklad knihkupectví K. Winklera. ČMM, 11, 1879, s. 40-41.

366 F. B.: Sbírky prostonárodní, které pořádá pohádková komisse lit. řeč. spolku „Slavia“ v Praze. ČMM, 12, 1880, s. 90.

367 Skřivánčí písně. Pro naše české dítky napsal J. V. Sládek. V Praze 1888. HL, 6, 1889, s. 50-54.

368 Slohová cvičení škol obecných. Sepsal Josef Růžička, řídící učitel ve Zbraslavicích. V Praze, nákladem Fr. A. Urbánka, 1879. Paedagogium, 1, 1879, s. 135-138.

369 F. B.: Srbské národní pohádky. Ze sbírek V. Karadžiče a A. Nikoliče přeložil J. Z. Veselý. Náklad. Mikuláše a Knappa. ČMM, 9, 1877, s. 181-187.

370 Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Příspěvek ke kulturním dějinám českým sepsal Dr. Čeněk Zíbrt. V Praze 1889. HL, 6, 1889, s. 119-120.

371 F. B.: Ukázka ze synonymiky a fraseologie francouzské, kterou pro střední školy sepsal Jan Ev. Hulakovský. Druhé opravené vydání. ČMM, 13, 1881, s. 188-191.

372 F. B.: Urbánkova knihovna pro lid. Sv. III. Knihy ďáblovy. Časová povídka pro náš lid. Sepsal V. Špaček. - Sv. IV. K holi žebrácké. Výstražná povídka, kterou dospělejší mládeži a jejím rodičům vypravuje V. Špaček. ČMM, 13, 1881, s. 185-187.

373 F. B.: Urbánkův Bibliografický Věstník, měsíčník pro rozhled v literatuře a umění. ČMM, 12, 1880, s. 93-94.

374 Věta a její části. Napsal P. J. Engel. V Táboře 1880. Paedagogium, 3, 1881, s. 138-139.

375 Vlk Krampotů. Valašská povídka z roků čtyrycátých. Napsal J. M. Slavičinský. V Praze 1891. Nákladem časopisu „České zájmy“. HL, 8, 1891, s. 151-154.

376 Zpěvy moravských kopaničářů. Sebral Joža Černík. Uh. Brod. Nakladatel F. Hložek, knihkupec. Komenský, 30, 1902, s. 317-318.

377 F. B.: Úplný Besedník. Spořádali Jiří Bittner a Jos. R. Vilímek. ČMM, 9, 1877, s. 99-100.


Poznámky k některým pracím Františka Bartoše

Námi ověřené údaje v originálech prací Fr. Bartoše srovnáváme s údaji uvedenými ve stati Josefa Bartochy Chronologický přehled literární činnosti Fr. Bartoše, ČMM, 30, 1906, s. 373-401 (dále jen Bartocha) a s prací J. Vopravila Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha 1973, s. 376-377 (dále Vopravil) a prací Dr. Rich. Fischera Profesor Jan Havelka, rodák loštický. Olomouc 1936.

9: Bartocha, s. 400 uvádí pod r. 1905 první díl tohoto slovníku, na s. 401 pod r. 1906 druhý díl. Námi je ověřen výtisk z r. 1906, obsahuje soupis A-Ž.

25: Bartocha nemá uvedeno.

47: Bartocha nemá uvedeno.

63: Bartocha, s. 400 uvádí pod r. 1904 první část článku, pod r. 1905 druhou část. Námi ověřen celý článek až v r. 1905. Ve VČP z r. 1904 nenalezen.

70: Bartocha, s. 400 uvádí pod r. 1905. Námi ověřeno v r. 1906.

76: Bartocha, s. 389 pod r. 1891 první svazek uveden nemá. Námi ověřen v r. 1891. Bartocha. s. 390 pod r. 1892 má uvedeno druhé vydání bez dalších bibliografických údajů. Námi neověřeno.

104: Bartocha nemá uvedeno.

152: Bartocha nemá uvedeno.

157: Námi ověřen výtisk bez vročení. Datace určena podle Bartochy, s. 396 pod r. 1899. [KG: V SK 2 záznamy - jeden uvádí vročení [1899], druhý 1898.]

166: Bartocha, s. 396 uvádí r. 1899. Námi ověřeno vročení 1898.

172: Bartocha, s. 385: „V Obzoru 61 nn. Pěkný, stručný rozbor lidové písně.“ Námi ověřeno otištění pouze textu národní písně bez komentáře, bez rozboru, a to na s. 61.

176: Bartocha nemá uvedeno. Námi rovněž neověřeno.

177: Bartocha, s. 387 pod r. 1889 má v titulu tohoto článku uvedeno „slezských“, námi ověřeno „českých“.

183: Bartocha, s. 374: „Kniha tištěná má sice na obálce rok 1874, ale vyšla už r. 1873, neboť toho roku byla už posouzena; ale předmluva datována jest 10. října 1872.“

200: Vyšlo v sešitech. První sešit v r. 1888, poslední v r. 1889. Viz také Bartocha, s. 387-388.

201: První sešit třetí sbírky. Na titulním listě není uveden Leoš Janáček.

202: Kompletní třetí sbírka. Na titulním listě uveden i Leoš Janáček. Janáčkova studie O hudební stránce národ. písní moravských na s. I-CXXXVI.

219: Bartocha, s. 385 uvádí r. 1885. Námi ověřeno vročení 1886.

222: Bartocha, s. 393 uvádí pod r. 1896 páté, zcela přepracované vydání. Námi ověřeno.

223: V r. 1897 námi ověřeno opět páté, zcela přepracované vydání s bibliografickými údaji shodnými s údaji z vydání z r. 1896. Bartocha uvedeno nemá.

230: Bartocha, s. 391 uvádí pod r. 1893. Námi ověřeno vročení 1894.

235: Bartocha, s. 396 uvádí pod r. 1899. Námi ověřeno vročení 1900.

236: Bartocha, s. 399 uvádí pod r. 1902. Námi ověřeno vročení 1903.

246: Bartocha, s. 391 uvádí pod r. 1894. Námi ověřeno rovněž vročení 1894. Další výtisk téhož jsme ověřili i s vročením 1895.

273: Bartocha, s. 392 uvádí „Národní pohádky slovenské“ pod r. 1894. Námi ověřený výtisk „Vybrané slovenské pohádky B. Němcové“ se liší počtem stran, je s ilustracemi, bez vročení. Nakladatel a místo vydání je stejné.

274: Bartocha, s. 391 pod r. 1893 uvádí „Národní pohádky české“. Námi ověřovaný originál má název „Národní pohádky české i slovenské“. Shoduje se s Bartochou ve všech ostatních údajích kromě počtu stran a je bez vročení. Datovali jsme podle Bartochy.

275: Bartocha, s. 392 uvádí pod r. 1894 „Národní pohádky slovenské.“ Námi ověřený originál má název „Vybrané pohádky slovenské“. Shoduje se s Bartochou ve všech bibliografických údajích (kromě počtu stran) a je bez vročení. Datovali jsme podle Bartochy [1894]. (Jediná datace v knize byla na přídeští - 1894.)

276: Bartocha, s. 393 uvádí pod r. 1896 čtvrtý díl Vybraných spisů Boženy Němcové (Pohorská vesnice. Dobrý člověk.) Námi ověřen originál se shodnými údaji kromě vročení uvedeného Bartochou.

277: Bartocha, s. 392 pod r. 1895 uvádí „Drobné povídky“. Námi ověřovaný originál se shoduje s Bartochou ve všech údajích. Nemá jen vročení. Datovali jsme podle Bartochy.

311: Bartocha, s. 385 pod r. 1885 uvádí otištění této stati v Obzoru, o otištění v Komenském se nezmiňuje.

314: V článku je citována Bartošova řeč. Bartocha se o článku nezmiňuje.

324: Bartocha, s. 385: „Vincenc Brandl v Liter. listech str. 59-60 jest asi od Bartoše (k padesátým narozeninám Brandlovým).“

330: Bartošovo autorství určeno podle Vopravila, s. 377. Bartocha nemá uvedeno.

340: Bartošovo autorství určeno podle Vopravila, s. 377. Bartocha nemá uvedeno.

341: Bartošovo autorství určeno podle Vopravila, s. 377. Bartocha nemá uvedeno.

Seznam neověřených prací

48, 95, 104 (2.část), 118, 135, 176, 185, 187, 189, 194, 195, 196, 197, 201, 213, 269, 278, 279, 283, 302, 328, 354, 374.

Značky a pseudonymy Františka Bartoše

F. B., Fr. B., J. N., V., V. P., xy, Čtenář, Horák Jos., Kopecký Jan, Oškera Jos., Starý Vlastenec, Vesnický Jan, Zapletal Josef


Seznam excerpovaných časopisů, novin, sborníků, ročenek a školních programů

Časopisy a noviny

ČD — ČESKÁ DÍVKA. Příloha krásného čtení.

ČL — ČESKÝ LID. Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.

ČMM — ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ

DR — DĚTI REPUBLIKY. Noviny mládeže československé.

HLÍDKA Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii.

HL — HLÍDKA LITERARNÍ. Měsíčník věnovaný literarní kritice.

KOMENSKÝ Týdenník vychovatelský, věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší.

LFP — LISTY FILOLOGICKÉ A PAEDAGOGICKÉ

LL — LITERÁRNÍ LISTY. Orgán přátel české literatury.
Později také: Časopis věnovaný zájmům literárním.

MZ — MLADÝ ZLÍN. Časopis zlínských dětí.

NaŠ — NÁROD a ŠKOLA. List věnovaný časovým otázkám z oboru vědecké a praktické paedagogiky a příbuzných věd se zvláštním ohledem na další vzdělání učitelstva.

OBZOR List pro poučení a zábavu.

OSVĚTA Listy pro rozhled v umění, vědě a politice.

PAEDAGOGIUM Měsíčník pro zájmy vychovatelské.

VČP — VĚSTNÍK ČESKÝCH PROFESSORŮ

ZLÍN Pondělník zlínského kraje.

Sborníky a ročenky

CHUDÝM DĚTEM. Ročenka dobročinného komitétu dámského v Brně na prospěch chudých dětí českých škol brněnských, vydaná za přispění spisovatelek a spisovatelů českých a umělcův našich výtvarných. Ročník III. a IV. V Brně roku 1892.

MUSEUM FRANCISCEUM ANNALES. MDCCCXCV. Brunae.

O BÍDĚ LIDSKÉ. Ve prospěch chudých dítek českých škol v Brně. Uspořádala A. Hübnerová. Brno 1890.

PAMÁTCE FRANTIŠKA BARTOŠE. Rozmnožené vydání čísla 10. Vlastivědného sborníku„Zahrada Moravy“, roč. III., 1925-1926. [Zlín 1926].

PAMÁTCE FRANTIŠKA BARTOŠE. 1837-1937 František Bartoš. Zlín [1937].

SLOVENSKO. Sborník statí věnovaných kraji a lidu slovenskému. Praha, Umělecká beseda 1901.

ZAHRADA MORAVY. Vlastivědný sborník, roč. III, č. 10, červen 1926.

Školní programy

PROGRAMM DES K. K. KATHOLISCHEN GYMNASIUMS IN TESCHEN. Für das Schuljahr 1868.

PROGRAMM DES K. K. ERSTEN (KATH.) STAATSGYMNASIUMS IN TESCHEN. Für das Schuljahr 1869.

PROGRAM C. K. VYŠŠÍHO GYMNASIA SLOVANSKÉHO V BRNĚ na konci školního roku 1872-73.

PROGRAM C. K. VYŠŠÍHO GYMNASIA SLOVANSKÉHO V BRNĚ na konci školního roku 1876-77.


Zkratky

B.r. — bez roku

il. — ilustrace, ilustroval

l. — let

nakl. — nakladatel

náklad. — nákladem

nestr. — nestránkováno

nezměn. vyd. — nezměněné vydání

not. zápisy — notové zápisy

not. záznamy — notové záznamy

oprav. vyd. — opravené vydání

podstat. nezměn. vyd. — podstatně nezměněné vydání

pooprav. vyd. — poopravené vydání

pozměn. vyd. — pozměněné vydání

přehléd. vyd. — přehlédnuté vydání

přeprac. vyd. — přepracované vydání

r. — rok, roku

roč. — ročník

rozmnož. vyd. — rozmnožené vydání

s. — strana

seš. — sešit

SNDK — Státní nakladatelství dětské knihy

SPN — Státní pedagogické nakladatelství

spol. s r. o. — společnost s ručením omezeným

sv. — svazek

uprav. vyd. — upravené vydání

vč. — včetně

vyd. — vydání

vyobr. — vyobrazení

zrevid. vyd. — zrevidované vydání


Úvod k tištěnému vydání

Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše zlínského muzea jihovýchodní Moravy si vytyčilo jako jeden z nejdůležitějších úkolů vydání komplexní bibliografie Bartošových prací. Splnit tento úkol se podařilo v roce jeho stošedesátého výročí narození s cílem, aby tato bibliografie byla užitečná jak pro badatelskou práci etnografickou a folkloristickou, tak pro vzdělávací činnost při výuce české-ho jazyka a literatury na našich školách.

Chronologický přehled literární činnosti Františka Bartoše od Josefa Bartochy, otištěný v roce 1906 – tedy před více než devadesáti lety – v 30. roč. Časopisu Matice moravské, je dnes už těžko dostupný. Nám se stal základním orientačním východiskem pro ověřováni, upřesňování a doplňování bibliografických údajů k Bartošovým pracím, které obsahuje náš soupis. Míra jeho úplnosti odpovídá možnostem, které poskytly fondy Národní knihovny v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Státní vědecké knihovny v Olomouci a knihoven některých moravských muzeí. Využita byla i Bartochova práce Z pamětí a života Františka Bartoše, vydaná E. Šolcem pravděpodobně v Brně r. 1968. Cenné údaje byly také obsaženy v bibliografických excerptech zpracovaných v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně. K důležitým srovnáním posloužila i výběrová bibliografie J. a T. Kubíčka Národopis na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1996). Nové poznatky o Bartošových pseudonymech a značkách, pod nimiž publikoval, poskytl Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře od J. Vopravila (Praha 1973) a práce R. Fischera Profesor Jan Havelka, rodák loštický (Olomouc 1936).

Soupis je zpracován podle platných norem bibliografických citací, utříděn do tematických skupin a podskupin, uvnitř kterých je řazen abecedně.

Většinu bibliografických údajů jsme srovnáva-li s autentickými údaji v originálech publikací. Na zjištěné rozdíly upozorňujeme v pomocném aparátu. Všechny tituly se však – bohužel – ověřit nezdařilo pro nedostupnost originálů. Jejich seznam je uveden pod rejstříkovými čísly opět v pomocném aparátu. Dále jsou v tomto aparátu seznam excerpovaných časopisů, sborníků, ročenek a školních programů, seznam pseudonymů a seznam zkratek.

Pracovní, nepublikovaná, badatelům přístupná část databáze našeho soupisu dále obsahuje např. údaje o tiskárnách, signatury použitých titulů v knihovnách včetně knihovny zlínského muzea. Pro potřeby badatelů také postupně soustřeďuje Studijně-dokumentační středisko Fr. Bartoše xerokopie jeho publikovaných prací.

Autoři soupisu budou vděčni za všechny zpřesňující a doplňující údaje, které budou využity v případných reedicích i v připravovaném tabulkovém životopise Fr. Bartoše a v bibliografii bartošovských biografií.

Anna Devátová, Karel Pavlištík

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 15.09.2016