Sekundární literatura

Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací | PDF dokument

Použité zkratky

Abecední rejstřík: A B C Č D F G H CH J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Ediční poznámka

Základem této bibliografie je kapitola František Bartoš z Vlachovy Bibliografie okresu Gottwaldov (1987) – 130 záznamů. Další, zhruba stejné množství záznamů bylo získáno excerpcí bartošovských sborníků, báze České národní bibliografie, její podbáze analytické bibliografie a dalších zdrojů. Jde jednak o práce vydané po roce 1986, kdy Vlachova bibliografie vyšla, jednak o práce starší, které v ní nebyly obsaženy. Uvádíme i neověřené citace, ve kterých chybí některý z údajů - do doby, než se je podaří ověřit a doplnit, budou označeny poznámkou [Citace bude doplněna.]. Záznamy v budoucnu vydaných prací, jakož i dalších nálezů vydaných v minulosti budou průběžně doplňovány. Autoři budou vděčni za upozornění na chybějící díla, nepřesnosti, chyby apod.

Formát a struktura citací jsou zachovány ve stejné podobě, jako ve Vlachově bibliografii. U monografií jsou uvedeny odkazy na záznam díla v Souborném katalogu ČR - Záznam v SK ČR a v katalogu KKFB - Záznam v KKFB, pokud jsou v něm dostupné. Je-li k dispozici i digitalizovaný plný text, vede na něj odkaz přímo z názvu v citaci.


A. C. [= Cekota, A.]: Po stu letech. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 5-8.

ALTMAN, K.: František Bartoš, občan šťouralovský. AM, 2006, supl. 1, s. 116-121.

ALTMAN, K.: František Bartoš se proslavil jako filolog a národopisec. Moravské století. Právo, 1. 8. 2000, č. 177, s. 10.

ALTMAN, K.: Zlínská konference na počest Františka Bartoše. NR, 16, 2006, č. 2, s. 120-121.

aš: Pomník národopisci ve Zlíně. NV, 11, 1948, s. 188.

A. V. [= Veselý, A.]: 100. výročí narození Františka Bartoše. Pražské noviny, 16. 3. 1937.

[avl]: Pozůstalosti Františka Bartoše. R, 11. 6. 1976, s. 5.

AXMAN, E.: Památce velikého člověka. ČL, 25, 1925, s. 22-23.

BAKALA, M.: Památce Františka Bartoše. NV, 10, 1947, s. 32-33.

BALCÁREK, J. J.: Vzpomínáme. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 33.

BARTOCHA, J.: František Bartoš. [K jeho úmrtí.] Revue moravsko-slezská, 2, 1906, č. 8-9, s. 249-258.

BARTOCHA, J.: František Bartoš. [K jeho úmrtí.] Brno, Revue Moravsko-slezská 1908. 12 s.

BARTOCHA, J.: Hrdina práce. ZM, 3, 1925-1926, s. 151-154.


BARTOCHA, J.: Chronologický přehled literární činnosti Františka Bartoše. ČMM, 30, 1906, s. 373-401.


BARTOCHA, J.: Z paměti a života Fr. Bartoše. Telč, Šolc 1907. 284 s. Ref.: Rypáček, F. J.: ČMorM, 7, 1907, s. 307- 308.

BARTOCHA, R.: Bartošova výstavka ve Vlasteneckém spolku muzejním. ČVSM, 50, 1937, s. 312.

Bartoš sběratel. [Několik drobností.] ZM, 3, 1926, s. 155-157.

Bartošovy dopisy přátelům. Lidové noviny, 16. 3. 1937, č. 136, s. 2.

BAYER, F.: František Bartoš. Komenský, 12, 1884, s. 60-62.

BÍLÝ, F.: František Bartoš. Osvěta 1906, [Citace bude doplněna.].


BÍLÝ, F.: Vincenc Brandl a František Bartoš. In: Lidová čítanka moravská. Telč, E. Šolc [1907], s. 223-235.

CEKOTA, V.: František Bartoš. K výročí moravského národopisce a filologa. ZKMG, 1957, č. 4-5, s. 1-3.

CEKOTA, V.: K pobytu Františka Bartoše ve Slezsku. Radostná země, 7, 1957, s. 123-124.

CEKOTA, V.: První kroky Františka Bartoše do školy. Gottwaldovský kraj, 1957, č. 11, 3. s. obálky, 1 obr.

CEKOTA, V.: Vynikající dílo Františka Bartoše. LD, 16. 3. 1957, s. 3.

CEKOTA, V. - RUTTE, L.: Ze života a působení Františka Bartoše. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 7-39.

ČECH, L.: O významu vědecké práce Fr. Bartoše. ČMM, 31, 1907, s. 1-17, 129 až 152. [Pozn.: Vlach uvádí nesprávně paginaci první části 1-7.]

ČECHÁČEK, V.: Památce Františka Bartoše. [K výročí jeho narozenin.] Tep nového Zlína, 1947, č. 11, s. 6.

ČERNÍK, J.: František Bartoš - sběratel lidových písní. Slezský sborník, 64, 1966, č. 4, s. 559-560.

ČERNÍK, J.: Po dvaceti letech. [Vzpomínka na Fr. Bartoše.] ZM, 3, 1925-1926, s. 154-155.

ČUMPELÍKOVÁ, B.: František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec. Folklor, 17, 2006, č. 4, s. 52-53.


DEVÁTOVÁ, A. - PAVLIŠTÍK, K.: Bibliografie díla Františka Bartoše. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1997.

DEVÁTOVÁ, A. -  PAVLIŠTÍK, K.: Bibliografie díla Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 145 -168.

DEVÁTOVÁ, A.: František Bartoš a Adolf Šiška v Mladcové. AM, 2001, č. 1, s. 42-52.

DEVÁTOVÁ, A.: Letošní 75. výročí úmrtí Josefa Bartochy, přítele a životopisce Františka Bartoše. AM, 2002, č. 1, s. 69-88.

DEVÁTOVÁ, A.: Nad odkazem jednoho z našich rodáků. Zlín, 4, 1998, č. 3, s. 11.

DEVÁTOVÁ, A. - PAVLIŠTÍK, K.: Několik poznámek k článku Pavla Pešty Bartošovská bibliografie. Duha, 13, 1999, č. 3, s. 27-28.

DEVÁTOVÁ, A.: Sedm dopisů Hynka Vojáčka Františku Bartošovi. U příležitosti loňského 85. výročí Vojáčkova úmrtí a letošního 165. výročí Bartošova narození. AM, 2002, č. 1, s. 57-68.


DEVÁTOVÁ, A. - PAVLIŠTÍK, K.: Tabulkový životopis Františka Bartoše. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1998.

DEVÁTOVÁ, A. -  PAVLIŠTÍK, K.: Tabulkový životopis Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 169-197.

Dr.N.: František Bartoš. [K desátému výročí jeho smrti.] Zlatá Praha, 33, 1916, s. 455.

DUŠEK, V. J.: † František Bartoš. NVČ, 1, 1906, s. 182-186.

DVOŘÁK, R.: Za Františkem Bartošem. In: Pátá výroční zpráva druhého českého gymnasia státního v Brně. Brno 1906, s. 3-7.

FIALOVÁ, V.: Bartošovo národopisné muzeum ve Zlíně. NV, 10, 1947, s. 88-89.

FIC, K.: [Citace bude doplněna.] Český jazyk a literatura, 37, 1986-87, s. 230-234.

FICEK, V.: František Bartoš. In: Biografický slovník širšího Ostravska. Seš. 3. Opava, Slezský ústav ČSAV 1979, s. 7-8.

FIŠER, Z.: Před sto lety zemřel František Bartoš. Duha, 20, 2006, č. 2, s. 10-13.

FLAJŠHANS, V.: Národní písně moravské nově nasbírané. [Recenze.] Národní listy, 40, 1900, č. 102, s. 3.

František Bartoš.(16. 3. 1837 - 11. 6. 1906). ZVUK, jaro 2006, s. 13-16.

František Bartoš. ČVSMO, 24, 1907, s. 14-19.


František Bartoš. Praha, Albatros 1976. Nestr.


František Bartoš. 1837-1937. Red. A. Cekota. Il. Jan Kobzáň. Zlín, Městská rada 1937. 63 s. [Citace jednotlivých příspěvků jsou součástí tohoto soupisu.]

František Bartoš (1837-1906): pedagog, jazykovědec, etnograf [online]. Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, c2007 [cit. 19. 3. 2008]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.frantisekbartos.cz>.


František Bartoš 1837-1987. Jsou mezi písněmi lidovými pravé perly poetické. Pořad věnovaný 150. výročí narození Františka Bartoše. Lukov, Valašský soubor Kašava 1987. [5] s., noty.


František Bartoš a Leoš Janáček. Uspoř, úvodní studii, pozn. Teodora Straková. Gottwaldov, Krajské nakl. 1957. 32 s., 6 s. obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Malá řada společenských věd, č. 8.


František Bartoš, jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Sborník příspěvků z konference. Zlín, 25.-26. dubna 2006. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2006. 198 s. AM, 2006, supl. 1. [Citace jednotlivých příspěvků jsou součástí tohoto soupisu.]

František Bartoš, jeho dílo a význam. Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa, roč. 9, č. 32 (7. 8. 1926), příloha.

FRIEDLOVÁ, Z.: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Duha, 20, 2006, č. 3, s. 30-31.

FRIEDLOVÁ, Z.: Reedice národopisného díla Františka Bartoše - společný projekt muzea a knihovny ve Zlíně. Čtenář, 60, 2008, č. 9, s. 297-298. Dostupný na World Wide Web: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/09-2008/reedice-narodopisneho-dila-frantiska-bartose-spolecny-projekt-muzea-a-knihovny-ve-zline-44-242.htm>.

Fv. [= Vančík, F.]: Výstava o Františku Bartošovi a jeho díle. [Gottwaldov.] ČL, 44, 1957, s. 235.

F. Ž.: František Bartoš a Leoš Janáček. [Ke 110. výročí narození L. Janáčka. Jeho vztah ke Gottwaldovsku a přátelství s Fr. Bartošem.] NP, 30. 6. 1964, s. 3.

G [= Götz]: 100. výročí narození Františka Bartoše. Národní osvobození, 16. 3. 1937, č. 64, s. 6.

GL0S, B.: Čtyři dopisy Františka Bartoše. ČVSMO, 59, 1950, s. 61-62.

GOLÁŇOVÁ, Hana. Zlínská konference ke 100 výročí úmrtí Františka Bartoše. Naše řeč, 90, 2007, č. 2, s. 101-103.

GOLOMBKOVÁ, J.: Kmotr Bartoš. LD, 17. 6. 1976.

GREGOR, A.: K jubilejní literatuře o Fr. Bartošovi. VMM, 13, 1958, s. 248-252.

GREGOR, A.: Národopisné práce Fr. Bartoše. In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Praha, 1958, s. 447-456.


GREGOR, A.: O životě a díle Františka Bartoše. Brno, Muzejní spolek 1968. 69 s., 7 s. obr. příl. Ref.: Pešta, P.: VVM, 88, 1968, s. 374-376.

GREGOR, A.: O životě a díle Františka Bartoše. VVM, 12, 1957, s. 3-7.

GREGOR, A.: Z korespondence Františka Bartoše Rudolfu Dvořákovi. VVM, 18, 1966, s. 214-244.

GREGOR, A.: Z korespondence Fr. Bartoše s Fr. Pastrnkem. VVM, 18, 1958, s. 123-125.

HAMAR, J.: V čom je pes zakopaný? Pocta Františku Bartošovi. AM, 2006, supl. 1, s. 139-141.

HERBEN, J.: Bartoš učitel. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 37-48.

HERBEN, J.: František Bartoš. Čas 14. a 15. 6. 1906.

[hey] [= Heyduk, J.]: Sběratel moravských písní. [František Bartoš.] LD, 10. 6. 1976, s. 5.

Hold památce spisovatele a národního buditele Fr. Bartoše. ZM, 4, 1927, s. 13-16.

HOLÝ, D.: Bartošovská konference. NA, 3, 1966, č. 3-4, s. 47-49.

HOLÝ, D.: Resumé o neuskutečněné reedici Bartošových písňových sbírek. AM, 2006, supl. 1, s. 53-54.

HRABALOVÁ, O.: Folklor dětí v díle Františka Bartoše. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 81-86.

HRABALOVÁ, O.: František Bartoš. Moravan, 3, 1957, č. 2, s. 12-13.

HRABALOVÁ, O.: Fr. Bartoš, sběratel lid. písní, zvyklostí a dětského folkloru. Lidová tvořivost, 7, 1957, s. 91.

HRUBÝ, J.: I já vzpomínám na Fr. Bartoše. VVM, 12, 1957, s. 239.

HÝBL, F.: Počátky českých středních škol na Moravě v poslední třetině 19. století a František Bartoš. AM, 2006, supl. 1, s. 85-93, 7 obr.

HÝSEK, M.: Frant. Bartoš a moravský venkov. Věstník Čs. akademie zemědělské, 1937, s. 940-945.

HÝSEK, M.: František Bartoš. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 9-19.

HÝSEK, M.: Ještě o Frant. Bartošovi. Venkov, 1. 5. 1937, č. 103, s. 9.

HÝSEK, M.: K oslavám Františka Bartoše. Zlín, p. v., 15. 3. 1937, s. 3.

HÝSEK, M.: K učebnicím Frant. Bartoše. In: Literární besedy. Praha, Topičova edice 1940, s. 87-98.

HÝSEK, M.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Národní listy, 14. 3. 1937.

HÝSEK, M.: 100. výročí narozenin Františka Bartoše. Venkov, 14. 3. 1937, č. 63, s. 7.

HÝSEK, M.: Vatroslav Jagič Františku Bartošovi. Listy filologické, 64, 1937, s. 57-58.

CHALOUPKA, O.: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Praha, Albatros 1985.

JAKUBÍČKOVÁ, Z.: Lidové obyčeje a obřady v pozůstalosti Františka Bartoše. [K 70. výročí úmrtí.] NA, 13, 1976, s. 253-262.

JANČÁŘ, J.: Autentické svědectví o lidové písni v druhé polovině 19. století. AM, 3, 2003, č. 1, s. 95.

JANOVSKÝ, R.: Morava oslavuje památku Františka Bartoše. ČL, 27, 1927, s. 37-38.

JANOVSKÝ, R.: Ztracená píseň. Ze vzpomínek na sběratele moravských národních písní, Františka Bartoše. ČL, 30, 1930, s. 224-225.

JELÍNKOVÁ, Z.: Lidový tanec na Moravě a ve Slezsku ve sběratelském a publikačním díle Františka Bartoše. SbSlov, 30, 1988, s. 147-154.

JELÍNKOVÁ, Z.: Zprávy o lidovém tanci a hudbě na Moravě a ve Slezsku v Bartošově pozůstalosti. Z nepublikovaných archivních pramenů ve Státním archívu v Brně. SbSlov, 29, 1987, s. 89-106.

JEŘÁBEK, R.: Dílo Františka Bartoše v českém národopisu. AM, 2006, supl. 1, s. 9-13.

JEŘÁBEK, R. – ŠTIKA, J.: Literární odkaz Františka Bartoše v moravské ethnografii. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 49-58.

JEŘÁBEK, R.: Národopisné oblasti a skupiny na Moravě v díle Františka Bartoše. ČMM, 106, 1987, s. 240-246.

JEŘÁBKOVÁ, A.: Morava k Bartošovu jubileu. ČL, 45, 1958, s. 149-150.

-jp-: Po stopách Bartošových. [Slavnosti ke 120. výročí narození.] NP, 17. 9. 1957, s. 1.

jv [= Vodák, J.]: 100. výročí narození Františka Bartoše. České slovo, 16. 3. 1937, s. 10.

KAMIŠ, K.: [Citace bude doplněna] Filologické studie, 13, 1985, s. 7-18.

Kaňka, J.: Digitální novinky z Krajské knihovny Františka Bartoše. Ikaros [online], 12, 2008, č. 4 [cit. 2008-11-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4658>>. URN-NBN:cz-ik4658. ISSN 1212-5075.

KAŠPAROVÁ, K.: František Bartoš (1837-1906). Folklor, 17, 2006, č. 3, s. 23-24.

KLOFEROVÁ, S.: Bartošova Dialektologie moravská a Český jazykový atlas. AM, 2006, supl. 1, s. 27-31.

KLOFEROVÁ, S.: Konference František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec (Zlín 25.-26. 4. 2006). ČL, 94, 2007, č. 1, s. 71-72.

KLUSÁK, K.: Příspěvek k Bartošovu životopisu. Val, 6, 1957, s. 6-7, 1 obr.

KOBZÁŇ, J.: František Bartoš – očima sběratele. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 49-50.

KOLAŘÍK, J.: K problematice stanovení hranic nářečních celků. AM, 2006, supl. 1, s. 32-38.

KOLÁŘOVÁ, I.: Klasifikace vybraných syntaktických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny. AM, 2006, supl. 1, s. 43-46.

KOPEČNÝ, E.: Morava vzpomínala na Františka Bartoše. Moravsko-slezský deník, 21. 3. 1937.

KOVÁŘŮ, V.: František Bartoš a stavební kultura na Zlínsku. AM, 2006, supl. 1, s. 127-131.

KRÁLÍK, K.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Stráž Moravy, 1936-1937, s. 108-109.

KRETZ, F.: Význam Františka Bartoše v oboru lidovědy. Revue moravsko-slezská, 2, 1906, s. 291-298.

KRYČER, R. ; Několik osobních vzpomínek na Františka Bartoše. VVM, 12, 1957, s. 85-86.

KUČEROVÁ, J.: Odkaz Františka Bartoše hudební pedagogice. AM, 2006, supl. 1, s. 65-71.

KUNZ, L.: Chvála Valašska Františku Bartošovi a Josefu Klvaňovi. Val, 6, 1957, s. 3-5, 2 obr.

LUSKA, J.: Národní písně moravské v nově nasbírané (B II) jako pramen pro nápěvovou analýzu: centrální tóny v melodice „písní milostných“. AM, 2006, supl. 1, s. 55-58.

-m [= Wurm, I.]: František Bartoš. [Zhodnocení díla.] ČVSMO, 24, 1907, s. 14-19.

MÁCHA, R. B.: Ze vzpomínek. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 34-35.

MALOTA, E.: Ze života Františka Bartoše. Lidové noviny, 16. 3. 1937, č. 137, s. 3.

MAREK, V.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Úhor, 1937, s. 78-79.

MARKL, J.: Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha, Supraphon 1987, s. 91.

MELZER, M.: Korespondence Františka Bartoše s Janem Evangelistou Kosinou. AM, 2006, supl. 1, s. 94-101.

MICHÁLKOVÁ, V.: [Citace bude doplněna] MK, 14, 1978, č. 5, s. 10-11.

MICHÁLKOVÁ, V.: František Bartoš - dialektolog. MK, 14, 1978, č. 5, s. 10-11, 1 obr.

MIKULAŠTÍK, T.: Adolf Kašpar. ZVUK, jaro 2006, s. 53-57.

MIKULÁŠTÍK, T.: Mikoláš Aleš a Adolf Kašpar - ilustrátoři díla Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 132-138, 2 obr.

MIŠUREC, Z.: [Nové národní písně moravské : s nápěvy do textu vřaděnými.] ČL, 91, 2004, č. 3, s. 339-340.

MIŠUREC, Z.: [Tabulkový životopis Františka Bartoše.] ČL, 85, 1999, č. 2, s. 196.

mt: Z chlapeckých let Františka Bartoše. Náš kraj, 12, 9. 3. 1942, s. 3.

M. Wgt [= Weingart]: 100. výročí narození Františka Bartoše. Časopis pro moderní filologii, 1936-1937, s. 292-293.

NAJBRT, V.: Prof. František Bartoš. Mladoboleslavské listy, 19. 11. a 23. 11. 1938.

NEHÝBL, J.: Přátelská korespondence Jana Vondráčka s Františkem Bartošem. ČMM, 91, 1972, s. 329-337.

NĚMCOVÁ, A.: [Nové národní písně Františka Bartoše (1882).] Opus musicum, 28, 1996, č. 3, s. 6-9.

NOVÁK, A.: Etos Františka Bartoše. Lidové noviny, 16. 3. 1937, č. 136, s. 1-2.

NOVÁK, A.: František Bartoš - Moravan. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 20-24.

NOVÁKOVÁ, V.: Odívání lidu v díle Františka Bartoše. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 59-70.

[NP]: 50 let od smrti Františka Bartoše. NP, 15. 6. 1956, s. 5.

OPOČENSKÝ, G. R.: Na Starém Brně. Malá vzpomínka na velikého člověka. [Fr. Bartoš.] Právo lidu, 24. 3. 1937.

ORSAVA, J.: Adolf Šiška, osobní přítel Františka Bartoše. Podřevnicko, červenec 1966, s. 33-34.

ORSAVA, J.: Axmanova klavírní sonáta, věnovaná památce Františka Bartoše. ZOMG, 1965, s. 44-46.

ORSAVA, J.: 125. výročí narozeni Františka Bartoše. ZOMG, 1962, s. 52-53.

ORSAVA, J.: Vzpomínky Jiřího Puchnara na Františka Bartoše. ZOMG, 1965, s. 112.


Památce Františka Bartoše. 1837-1937. K oslavě stého výročí narozenin Františka Bartoše. Red. A. Cekota. Il. Jan Kobzáň. Zlín, Městská rada 1937. 63 s.
[Tento záznam (vytvořený dle současných katalogizačních pravidel) Vlach uvádí pod názvem František Bartoš. 1837-1937. (obálkový název) a takto je také citován v analytických záznamech z tohoto sborníku v tomto soupisu.]


Památce Františka Bartoše. Po dvaceti letech od jeho dožití k odhalení pamětní desky na rodném domě na Mladcově 8. srpna 1926. Kroměříž, Sbor na oslavu Bartošovu 1926. 28 s.

PASTRNEK, F.: Bartošova dialektologie moravská. Národopisný sborník českoslovanský 1897, s. 109-114.

PASTRNEK, F.: Školní rada František Bartoš. Almanach České akademie věd a umění 17, 1906, s. 126-139.

PAVLICOVÁ, M.: Dobové reakce na dílo Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 14-21.

PAVLICOVÁ, M.: Postavy z dějin české etnochoreologie. Část 2. František Bartoš, Martin Zeman, Leoš Janáček, Lucie Bakešová, Františka Xavera Běhálková. NR, 3, 1993, č. 1-2, s. 3-12.

PAVLIŠTÍK, K.: Konference československých etnografů a folkloristů k poctě Františka Bartoše. ZOMG, 1967, s. 50-51.

PAVLIŠTÍK, K.: Naše bartošovská bilance mezi dvěma konferencemi. AM, 2006, supl. 1, s. 6-8.

PAVLIŠTÍK, K.: O Valašsku na Valašsku. Výběr z nových regionálních publikací. Val, 15, 2005, č. 2, s. 41.


PAVLIŠTÍK, K.: Pamětní síň Františka Bartoše na Mladcové. Expozice Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. Gottwaldov, Oblastní muzeum 1967, 8 s.


PAVLIŠTÍK, K. - GAJDOŠÍKOVÁ, P. - KAŇKA, J.: Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006. Dokumentace projektu. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2007. 1 CD-ROM.

PAVLIŠTÍK, K.: Sbírka lidových písní Františka Bartoše. Val, 13, 2003, č. 11, s. 37.

PAVLIŠTÍK K.: Stošedesáté jubileum Františka Bartoše. NR, 7, 1997, č. 3-4, s. 147.

PAVLIŠTÍK, K. - ŠIMOVÁ, H.: Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše. ZVUK, jaro 2006, s. 17.

PAVLIŠTÍK, K.: Zpívat pro vlastní potěšení. ZVUK, léto 2003, s. 86.

PAVLIŠTÍK, K.: Živý odkaz Františka Bartoše. ZVUK, jaro 1997, s. 5-8.

PAVLIŠTÍKOVÁ, M.: Aktuální pedagogické podněty z díla Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 81-84.

PAVLIŠTÍKOVÁ, M.: Aktuální podněty pedagogického díla F. Bartoše. AM, 2001, č. 2, s. 135-142.

PERNICA, B.: František Bartoš, typický Moravan v české vědě. Tep, 1, 1946. č. 23, s. 5.

PEŠEK, J.: František Bartoš a lidová píseň. [K 140. výročí jeho narození.] MK, 13, 1977, č. 2, s. 18, noty.

PEŠTA, P.: Bartošovská bibliografie. Duha, 12, 1998, č. 4, s. 19.

PEŠTA, P.: František Bartoš - inspirátor národního rozvoje. Duha, 11, 1997, č. 2, s. 14-16.

PÍSKOVÁ, M.: Ke spolupráci Vincence Praska s Františkem Bartošem. AM, 2006, supl. 1, s. 102-104.

PLÁNKA, I. - PRUDKÁ, A.: Průvodce 2006. Zpravodaj Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Rok 2006 je rokem Františka Bartoše. Magazín Zlín, 12, 2006, č. 9, s. 25-26.

[Citace bude doplněna.] Posmrtné zpomínky. SA, 6, 1907, s. 61-62.

POSPÍŠILOVÁ, J.: Od Bartošovy sbírky Naše děti k současnému stavu bádání o kultuře dětí. AM, 2006, supl. 1, s. 75-80.

POTYKA, M.: K odkazu Františka Bartoše. ZVUK, zima 2006, s. 8-9.

PRAŽÁK, F.: František Bartoš jako pedagog. Národní osvobození, 16. 3. 1937, s. 2.

PROCHÁZKOVÁ, J.: Janáčkovy záznamy a jejich redakce v Bartošově sbírce. AM, 2006, supl. 1, s. 59-64.

PRUDKÁ, A.: Cena za reedici díla Františka Bartoše. AM, 2008, 1-2, s. 198.

PUCHNAR, J.: František Bartoš. Vzpomínka k 100. výročí narozenin. Vlastivědný sborník župy olomoucké, 15, 1936-1937, s. 97 -99.

PUCHNAR, J.: Vzpomínka na Františka Bartoše. Od Horácka k Podyjí, 3, 1926, s. 102-105.

ROBEK, A.: Dopisy Františka Bartoše Čeňku Zíbrtovi. In: Lidová kultura východní Moravy 2. Brno 1961, s. 55-72.

Rok Františka Bartoše. ZVUK, jaro 2006, s. 79-80.

[rp]: Nezapomenutelný Moravan. [František Bartoš.] LD, 11. 6. 1966, s. 5.

RUTTE, L.: Bartoš a Strážnice 1957. Gottwaldov, Městský dům osvěty 1957.

RUTTE, L.: Bartošovo dílo ve světle reality. Tep nového Zlína, 1947, č. 3, s. 8-9, 1 obr.

RUTTE, L.: Bartošův jubilejní rok 1957. K 120. výročí narozenin českého národopisce a filologa. NP, 15. 3. 1957, s. 7.

RUTTE, L.: K Bartošovým oslavám ve Zlíně. Moravskoslovenské pomezí, 2, [1937], č. 2, nestr.

RUTTE, L.: Kulturně historický obraz doby Bartošova mládí a působení na Zlínsku. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 40-48.

RUTTE, L.: O díle Františka Bartoše. NP, 11. 6. 1954, s. 5.

RUTTE, L.: Projekt Bartošova národopisného muzea v přírodě. Obálka a ilustrace Jan Blažek podle náčrtů L. Rutteho. Zlín, Tisk 1946. 80 s.

RUTTE, L.: Z Bartošovy dílny. Tep nového Zlína, 2. 7. 1948.

RUTTE, L.: Zlínské Bartošovy oslavy kdysi a dnes. NP, 16. 3. 1946, s. 4.

SÁŇKA, H.: Dějiny prvního českého gymnasia v Brně. In: První české gymnasium v Brně. Sborník ke 100. výročí jeho založení. 1867-1967. Brno, Musejní spolek 1967, s. 18-31.

SEKANINA, F.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Národní politika, 16. 3. 1937.

SEVERIN, J.: František Bartoš a naše doba. AM, 2006, supl. 1, s. 142 -143.

SEVERIN, J.: František Bartoš a naše doba. Jiří Severin připomíná sto let od úmrtí zlínského národopisce, pedagoga a jazykovědce Františka Bartoše. Mladá fronta Dnes - Východní Morava, 18, 2. 1. 2007, č. 1, s. 5.

SEVERIN, J.: T. G. Masaryk a František Bartoš. ZVUK, jaro 2006, s. 18-20.

SIROVÁTKA, O.: Bartoš národopisec. [Zhodnocení národopisného díla.] ZOMG, 1966, č. 3, s. 97-107, 1 obr.

SIROVÁTKA, O.: O nové vydání písňových sbírek F. Bartoše. ČL, 43, 1956, s. 143-144.

SIROVÁTKA, O.: Sbírka dětského folklóru ze Slovácka. ČL, 45, 1958, č. 6, s. 269.

SKÁCEL, J.: Osobnosti, které vstoupily do dějin Strážnice. Masarykovou stopou, 2, 1948, s. 85-86.

SKÁCELÍK, F.: Umění z lidu. Národní politika, 22. 8. 1940, s. 2.

SKUTIL, J.: Z olomouckého působení Františka Bartoše. In: Za hlasem Komenského. Olomouc 1957, s. 80-83.

SKUTIL, J.: Z olomouckých styků Františka Bartoše. Zprávy Krajského vlastivědného musea v Olomouci, 7, 1957, s. 52-54.

SLAMĚNÍK, F.: František Bartoš. [K padesátinám.] Komenský, 15, 1887, s. 225-230.

SLAMĚNÍK, F.: Za Františkem Bartošem. Komenský, 34, 1906, s. 416-421.

SLAVÍK, F. A.: František Bartoš. In. Moravské Slovensko od XVII. Století : Dějep. paměti a studie. Sv. I. Hodonín, K. Fencl 1903, s. 183-186.

SMETÁNKA, E.: František Bartoš. Listy filologické, 30, 1906, s. 399.

SMUTNÁ, S.: František Bartoš. Přední moravská osobnost konce 19. století. Zpravodaj města Velké Bíteše, červen 2006, s. 32-33.

SMÝKAL, M.: František Bartoš - význačný rodák z Mladcové u Gottwaldova. [75. výročí úmrtí pedagoga, dialektologa, etnografa a folkloristy.] ZMG, 1981, č. 7-8, s. 20-21.

SOUČEK, S.: Jak použito sbírky lidových písní a tanců moravských a slezských, pořízené r. 1819. Příspěvek ke kritice Fr. Bartoše. NVČ, 5, 1910, s. 1-23.

Spisovatel Bartoš na Slovácku. Gottwaldovský kraj, 1957, č. 11-13, s. 4 obálky.

STRÁNSKÁ, D.: František Bartoš a národopis. Národní listy, 16. 3. 1937.

SUK, R.: Etnografickou konferencí k poctě Františka Bartoše. MVP, 4, 1966, s. 231-232.

SYNEK, F.: Bartošovou publikací Naše děti. Folklor, 17, 2006, č. 4, s. 18-19.

SYNEK, F.: Bartošovými národopisnými rozpravami. Folklor, 17, 2006, č. 3, s. 20-23.

ŠAJTAR, D.: Dvě „moravské“ tradice literárněhistorického bádání v oblasti písemnictví pro mládež. Zlatý máj, 9, s. 384-387.

Šedesáté narozeniny Františka Bartoše. Komenský, 25, 1897, příl. s. 207-208.

ŠIMEČEK J.: Výročí Františka Bartoše. Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, 1996, č. 1, s. 17.

ŠIMŠA, M.: Bartošova vědecká práce a její stopy v pozůstalosti. AM, 2006, supl. 1, s. 122-126.

ŠIPKOVÁ, M.: F. Bartoš o významech instrumentálu. In. Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice, Albert 1995, s. 207-212.

ŠIŠKA, A.: František Bartoš. [16. 3. 1837-11. 6. 1906.] ZM, 3, 1926, s. 146-150.

ŠIŠKA, A.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Zlín, p. v., 15. 3. 1937, s. 4.

ŠIŠKA, A.: Z Bartošova rodného kraje. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 25-27.

ŠMÍDEK, K.: Řeč na počest Vincence Brandla a Františka Bartoše. Komenský, 18, 1890, s. 353-354.

ŠRÁMEK, R.: František Bartoš a jeho zpracování nářeční slovní zásoby na Moravě. AM, 2006, supl. 1, s. 22-26.

ŠTIKA, J.: O Laších a Valaších a jejich vzájemném vztahu. AM, 2006, supl. 1, s. 72-74.

ŠTINGL, F.: Frančišek Bartoš. (Nekrolog.) Dom in svet, 19, 1906, č. 10, s. 635-636.

ŠUJAN, F.: František Bartoš. ČMorM, 6, 1906, s. 1-6.

ŠULC, A.: Bartoš na Slovácku. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 35-36.

ŠULC, A.: Bartoš na Slovácku. ZM, 3, 1926, s. 155.

ŠULC, A.: František Bartoš 35 let mrtev. Podřevnicko, 1, 1939-1940, s. 29-31.

ŠULC, A: František Bartoš. 16. 3. 1837 až 11. 6. 1906. Podřevnicko, 2, 1940-1941, č. 2, s. 29-31.

ŠULC, A.: František Bartoš. Vzpomínka. Val, 6, 1957, s. 8-9.

ŠULC, A.: Na toulkách za písní. Vzpomínka na Františka Bartoše. Podřevnicko, 3, 1946-1947, s. 12-13.

TICHÁ, J.: Rada starších Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. ZVUK, jaro 2006, s. 81.

TONCROVÁ, M.: Písňové sbírky Františka Bartoše. AM, 2006, supl. 1, s. 47-52.

TONCROVÁ, M.: Vzpomínáme 150. výročí narození F. Bartoše. MK, 23, 1987, č. 5, s. 10-11.

TRÁVNÍČEK, F.: František Bartoš [1837-1906]. ČMM, 61, 1937, s. 145-151.

TRÁVNÍČEK, F.: František Bartoš jako jazykozpytec. Lidové noviny, 1937, č. 136, s. 9.

TRÁVNÍČEK, F.: 100. výročí narození Františka Bartoše. ČMM, 76, 1937, s. 145-151.

-t-s: Fr. Bartoš, Národní písně v nově nasbírané. Odpověď k námitkám p. Bartošovým. Athenaeum, 8, 1891, s. 151.

TUŠKOVÁ, J. M.: Klasifikace morfologických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle gramatického učiva současných učebnic. AM, 2006, supl. 1, s. 39-42.

UHER, J.: Věnováno sběrateli písní. [K 70. výročí úmrtí Františka Bartoše.] R, 16. 4. 1976, s. 5.

ÚLEHLA, V.: Při zrodu Bartošova. Svobodné noviny, 2, 1946, č. 227, s. 3.

UTĚŠENÝ, S.: [Citace bude doplněna.] Naše řeč, 52, 1969, s. 298-300.

Va: 100. výročí narození Františka Bartoše. Zlín, p. v., 8. 2. 1937, s. 3.

VAŇURA, A.: František Bartoš jako vykladač básní. In: František Bartoš. 1837-1937. Zlín, Městská rada 1937, s. 28-32.

VÁŠA, P.: O původu některých písní nábožných v Bartošově sbírce národních písní moravských. ČL, 5, 1896, s. 432-439.

VAŠEK, A.: [Citace bude doplněna.] Val, 6, 1957, s. 10-21.

VAŠEK, A.: František Bartoš – dialektolog moravský. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 87-96.

VAŠEK, A.: Jazykozpytné dílo Františka Bartoše. Val, 6, 1957, s. 10-21.

VAŠUT, S.: Moje vzpomínky na Františka Bartoše. [Vypravuje J. N. Polášek.] ZKMG, 1957, č. 4-5, s. 8-10.

VAVROUŠEK, B.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Sokol, 1937, s. 77-78.


VLACH, J.: František Bartoš. In: Bibliografie okresu Gottwaldov. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost; Gottwaldov, Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, Okresní knihovna 1987, s. 174-177.

VLČKOVÁ, Jana. Kouzelná kytice Františka Bartoše. Kultura21.cz [online]. 31. 8. 2016 [cit. 2016-09-14]. Dostupné z: http://www.kultura21.cz/literatura/15056-kouzelna-kytice-frantiska-bartose

VOZAR, V.: Nad životním dílem Františka Bartoše. ZMUH, 1971, č. 6, s. 5-6, obr.

VRBAS, J.: Zájem Františka Bartoše a Leoše Janáčka o vydání zpěvníku z národních písní pro obecnou školu. Hudební věstník, 33, 1940, s. 261-263.

VRZALÍK, J.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Národní výzva, 26. 3. 1937, č. 12, s. 5.

Vskutku buditelé. MK, 33, 1997, č. 6, s. 26-27.

VYCPÁLEK, V.: Vzpomínka na obětavého pracovníka Františka Bartoše. O sběrateli moravských písní. Naše vlast, 5, 1957, s. 56.

VYKOUKAL, F. V.: Zachráněný národní poklad. Osvěta, 12, 1902, s. 242-247.

VYSLOUŽIL, J.: K teorii moravské a slezské lidové písně. Radostná země, 10, 1960, s. 11-16.

VYSLOUŽIL, J.: Nad folkloristickým dnem Františka Bartoše. ČL, 43, 1956, s. 110-114. In: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 1957, s. 71-80.

ZACHOVAL, J.: 100. výročí narození Františka Bartoše. Kulturní zprávy městského a okresního osvětového sboru [Prostějov] 1937, s. 81-86.

ZAPLETAL, Z.: František Bartoš - iniciátor dětské literatury. XVIII. Mikulovské sympozium (22. - 23. října 1987), s. 145-149.

ZAPLETAL, Z.: Mezi folklórem a literaturou. František Bartoš jako iniciátor dětské literatury a školní četby. In: Tři studie k vývoji četby mládeže v 19. století. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988, s. 99-126.

Ze sběratelských zkušeností Františka Bartoše. Národní politika, 16. 3. 1937.


Ze života a díla Františka Bartoše. Sborník studií. Gottwaldov, Krajské museum 1957. 95 s., obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hlavní řada společenských věd, č. 16. [Citace jednotlivých příspěvků jsou součástí tohoto soupisu.]


ZELINA, L.: František Bartoš (1837-1906) : životopisný medailonek ke 150. výročí narození pedagoga. Praha, Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR 1987, 32 s.

ZÍBRT, Č.: František Bartoš o studiu lidu moravského (Hrstka dopisů a vzpomínek). ČL, 16, 1907, s. 113-126.

ZÍBRT, Č.: Františka Bartoše dopisy Al. Šemberovi a Františku Zoubkovi. ČL, 16, 1907, s. 290.

ZÍBRT, Č.: Polemika s Em. Kovářem, Matoušem Václavkem a Františkem Bartošem. ČL, 2, 1893, s. 333, 452.

Zlínsko Františku Bartošovi. Našinec, 14. 3. 1946, č. 62, s. 3.

ZOBAČOVÁ, A.: František Bartoš, Vladimír Štastný a časopis Obzor. AM, 2006, supl. 1, s. 105-115, 3 obr.

ŽŮREK, F.: František Bartoš a Leoš Janáček. ZOMG, 1965, s. 20-24.


Použité zkratky

AM — Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

č. — číslo

čas. — časopis

ČL — Český lid

ČMM — Časopis matice Moravské

ČMorM — Časopis Moravského muzea

ČVSMO — Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

DUHA — Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy

FOLKLOR — Folklor : Časopis Folklorního sdružení ČR

il. — ilustroval, ilustrace

In — v, ve

LD — Lidová demokracie

MK — Malovaný kraj

mp. — mapy

NA — Národopisné aktuality

nakl. — nakladatelství

nákl. vl. — nákladem vlastním

nestr. — nestránkováno

NP — Naše pravda

NR — Národopisná revue

NVČ — Národopisný věstník českoslovanský - československý

obr. — obrázkový doprovod

obr. příl. — obrázková příloha

příl. — příloha

p. v. — pondělní vydání

R — Rovnost

Ref. — referát

SA — Selský archiv

sb. — sborník

supl. — supplementum

sv. — svazek

VVM — Vlastivědný věstník moravský

vyd. — vydání

ZKMG — Zprávy Krajského muzea v Gottwaldově

ZM — Zahrada Moravy

ZMG — Zpravodaj města Gottwaldova

ZMUH — Zpravodaj města Uherské Hradiště

ZOMG — Zprávy Oblastního muzea v Gottwaldově

ZVUK — ZVUK Zlínského kraje

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 14.09.2016